RENDA 2017

Qui està obligat a declarar Renda 2017?

Terminis per a tornar

Terminis per a ingressar

PATRIMONI 2017

Qui està obligat a declarar el patrimoni de 2017?

Termini de presentació

Com es presenta l’Impost?


RENDA

Qui està obligaciat a declarar Renda 2017?

Estan obligats a declarar (sigui confirmant un esborrany a través de Renda WEB o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents fiscals a Espanya, llevat dels que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:

1. Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

  • Sempre que procedeixin d’un sol pagador.
  • Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.
  • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

El límit es fixa en 12.000 euros anuals en els supòsits següents:

  • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
  • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Tenen aquesta consideració el 2017 el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net del volum de negoci inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels Consells d’Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15 per 100 aplicable als rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o partici­paciones d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable, el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no es podrà computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés en compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas qui obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració.

No es tindran en compte les rendes exemptes de l’Impost

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com a la tributació conjunta.

Estan obligats a declarar en qualsevol cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o quan superin els imports màxims indicats.

Termini de presentació de les declaracions de Renda 2017 a tornar

Des del 4 d’abril fins al 2 de juliol de 2018:

Termini de presentació de les declaracions de Renda 2017 a ingressar

AMB DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL INGRÉS:

Des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018.

SENSE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL INGRÉS:

Des del 4 d’abril fins al 2 de juliol de 2018:

PATRIMONI 2017

Obligació de declarar Patrimoni 2017

Estan obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni els subjectes passius (persones físiques per obligació personal o real) en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • La seva quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest im­post, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar.
  • Quan, no donant-se l’anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, deter­minat d’acord amb les normes reguladores del impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros.

A l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, s’han de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor d’aquests, ni tampoc els deutes o obliga­cions personals dels quals hagi de respondre el subjecte passiu.

Les persones mortes l’any 2017 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost

Termini de presentació Patrimoni 2017

El termini de presentació de les autoliquidacions del Impost sobre el Patrimoni de l’any 2017, sigui quin sigui el seu resultat (a ingressar o negativa):

Entre els dies 4 d’abril i 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

No obstant això, si el resultat de la declaració és a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte, la presentació no podrà realitzar-se amb posterioritat al dia 27 de juny de 2018.

Com es presenta la declaració del Impost sobre el Patrimoni 2017

Les declaracions de l’Impost sobre el Patrimoni 2017 hauran de presentar-se de forma obligatòria per via telemàtica a través d’Internet.

Els contribuents que presentin declaració de l’impost sobre el patrimoni, a més, estaran obligats a utilitzar la via electrònica, o, si escau, la via telefònica, per a la presentació de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o per a la confirmació de l’esborrany d’aquesta, segons correspongui.

[quoteac]Si tens qualsevol dubte o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria fiscal.[/quoteac]