El 6 de març, va sortir publicada al BOE l’Ordre ESS / 214/2018, d’1 de març, que modifica l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (SISTEMA RED).

Destaquen les següents novetats:

  • Transmissió mitjançant SISTEMA RED de la comunicació per les empreses de la data d’inici de la suspensió del contracte de treball o del corresponent permís, a efectes de tramitar les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com de les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, als efectes de tramitar la prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, de les que siguin beneficiaris els treballadors per compte d’altri o assimilats.
  • En l’àmbit d’aplicació subjectiu del SISTEMA RED s’estén de forma obligatòria als treballadors per compte propi integrats en els Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), i dels treballadors del mar, a excepció d’aquells que figurin classificats en els grups segon i tercer de l’esmentat règim a efectes de cotització.
  • L’obligatorietat del SISTEMA RED també s’amplia a les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar al Règim General de la Seguretat Social inclosos el col·lectiu dels representants de comerç i al Sistema Especial de la Indústria Resinera.
  • S’habilita un termini de sis mesos a comptar des del dia 1 de març (fins al 30 de setembre) perquè els treballadors per compte propi afectats per la reforma puguin fer efectiva la seva incorporació obligatòria al Sistema RED. La incorporació al Sistema RED determinarà la inclusió obligatòria d’aquests treballadors en el sistema de notificació electrònica mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).
  • Els subjectes responsables compresos en l’àmbit d’aplicació que en la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre encara no haguessin estat inclosos en el sistema de notificació electrònica quedaran incorporades en aquest sistema de forma obligatòria mitjançant la seva compareixença a la SEDESS, per a això disposaran del termini de dos mesos a partir de la data d’entrada en vigor.

Aquesta ordre entrarà en vigor el dia primer del mes següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». En concret, el proper dia 1 d’abril de 2018.

Sense perjudici de l’anterior, el que preveu l’article 1.1.c) de l’Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, sobre les comunicacions empresarials a efectuar mitjançant el Sistema RED per a la tramitació de diverses prestacions, tindrà efectes a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre respecte a les prestacions per maternitat i paternitat, a partir del dia 1 de gener de 2019 pel que fa a les prestacions per risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Podeu ampliar aquesta informació en document annex cliqueu aquí.