» Descarrega l’infografia clicant aquí


Del “PACTE DE TOLEDO” al “FACTOR DE SOSTENIBILITAT”
Evolució del sistema de pensions fins a l’actualitat

 

Darrerament s’ha despertat preocupació pel sistema de pensions, en aquest article us volem explicar com es va crear la guardiola de les pensions, quines modificacions s’han fet i quin és el panorama actual i quin és el full de ruta futur anomenat “Factor de Sostenibilitat”.  A sota trobareu una infogràfia on us resumim el l’evolució.

 

1994-2000: PACTE DE TOLEDO

infografia miniEl Ple del Congrés de Diputats, en la sessió del 15 de febrer de 1994, aprovà la Proposició no de Llei del Grup Parlamentari Català (CiU) per la qual es creava una ponència, en el si de la Comissió de Pressupostos, amb la finalitat d’elaborar un informe en el qual s’analitzarien els problemes estructurals del Sistema de Seguretat Social en què, finalment, en la sessió del dia 6 d’abril de 1995, s’aprovava per unanimitat el “Informe para el análisis de los problemas estructurales del Sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberian acometerse“, comunament denominat Pacte de Toledo mitjançant el qual, tots els partits polítics, establien 15 recomanacions amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat del Sistema de Pensions espanyol.

Entre les dites recomanacions, s’incrementava de 8 a 15 els anys que es prenien com a base per a calcular la base reguladora de la futura pensió, es revaloraven les pensions segons l’evolució del IPC, s’establia l’edat de jubilació als 65 anys amb la recomanació de facilitar la perllongació voluntària de la vida laboral i es creava el Fondo de Reserva de la Seguridad Social conegut com a guardiola de les pensions i que es va constituir l’any 2000.

 

2000-2007: CANVIS I RENOVACIONS DEL PACTE

L’abril del 2001, Govern, Patronal i Sindicats, arriben a un nou acord en matèria de pensions plasmat en una nova llei que incentiva la jubilació més enllà dels 65 anys i permet la jubilació anticipada a partir dels 61 anys. El Pacte de Toledo limità la seva vigència a cinc anys amb la qual cosa calia procedir a la seva revisió l’any 2000.

El 2003, la comissió parlamentària va publicar un nou informe amb 22 noves recomanacions que varen servir de base a un nou acord entre Govern i agents socials

El 2007 una nova llei establia que:

  • Es modificava el còmput dels dies efectius de cotització per al càlcul de la pensió
  • S’augmentava de l’edat límit per a la jubilació parcial fins als 61 anys
  • S’augmentava la racionalització dels criteris per accedir a les pensions d’incapacitat

2011-2013: DUES NOVES LLEIS

Amb l’objectiu d‘assegurar la sostenibilitat del Sistema de Pensions, molt afectat per la crisi econòmica i el descens de les cotitzacions, els anys 2011 i 2013 s’aprovaren dues noves lleis.

La del 2011, aprovà:

  • Un retràs progressiu de l’edat de jubilació, que passa d’estar situada en els 65 anys als 67 anys, amb caràcter general;
  • L’augment progressiu dels 35 als 37 anys el període de cotització per a poder percebre una pensió del 100%,
  • La base reguladora de la pensió, passa d’estar calculada sobre els 15 darrers anys a estar-ho sobre un període de 25 anys, en un procés transitori que va del 2013 al 2022.

El 2013:

S’introdueix l‘Índex de Revalorització de les Pensions (IRP) que, per primera vegada, desvincula el creixement de les pensions de l’Índex de Preus al Consum (IPC) i el Factor de Sostenibilitat, que entrarà en vigor l’any 2019, que vincula la quantia de la pensió a l’esperança de vida en cada moment.

Malgrat les esmentades reformes, la Seguretat Social ha entrat en dèficit i s’estima que, el Fondo de Reserva o guardiola de les pensions, s’esgotarà l’any vinent.

 

Com està la guardiola de les pensions?

Creat el 1997, el Fondo de Reserva no rep la primera aportació, procedent del superàvit produït entre la recaptació de les cotitzacions i el pagament de les pensions, fins l’any 2000. Aquest fons que l’any 2011 arriba a ser de 66.815 milions d’euros, amb la crisi econòmica es comença a buidar per ajudar a pagar les pensions però també per comprar, fonamentalment, deute públic. La darrera extracció produïda el mes de desembre de 2017, per un import de 3.586 milions d’euros, s’utilitza per abonar la paga extraordinària de Nadal als pensionistes. En aquests moments, només hi resta la quantitat de 8.095 milions d’euros.

El perquè del referit dèficit cal cercar-ho en què, a partir de la crisi econòmica iniciada el 2007:

  • Els salaris són més baixos que gran part de les pensions,
  • L’envelliment de la població és més alt
  • Hi ha un descens de la natalitat.

 

La solució proposada per l’Estat: El Factor de Sostenibiltiat

Així doncs, per a pal·liar la situació, a partir de l’any 2019, s’introduirà el Factor de Sostenibilitat agafant com a referència el període 2013-2017, deixant un any de marge, el 2018, per a comptar amb dades tancades. Un informe del BBVA estima que en el primer any de la seva aplicació, aquesta variable suposaria un descompte en la pensió del 0,47%. Per tant, un pensionista que es jubilés el 2018 i cobrés una pensió de 1.000 €, passaria a cobrar-ne 995,30 € si ho fes el 2019. Aquest Factor de Sostenibilitat s’està aplicant, actualment i amb matisos, a Portugal, Grècia, Alemanya i Àustria.

El referit Factor de Sostenibilitat, s’afegeix a l’altra mesura de la reforma del 2013 que és el Indice de Revalorización de las Pensiones (IPR) que ja ha entrat en vigor.

El consens sobre les pensions va començar a trencar-se el 2011 i es va fer efectiu amb la reforma del 2013 que el partit del govern (PP) no va comptar amb el consens de la resta de forces polítiques les quals, van invocar l’article 41è de la Constitución Española, que exigeix l’actualització i la supervivència de les pensions, proposen s’afronti una reforma constitucional que incorpori expressament la vinculació de les pensions a l’increment dels preus (IPC), que s’anul·li el Factor de Sostenibilitat i que es cerquin noves fórmules de finançament (es proposa que les pensions de viduïtat i les d’orfandat haurien de nodrir-se dels pressupostos generals de l’estat), mesures totes aquestes contingudes en el Pacte de Toledo del 1995, l’esperit del qual resta plenament vigent.

 

[quoteac]Si tens qualsevol dubte o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria laboral.[/quoteac]