El diumenge 26 de juny de 2022 es va publicar el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per la recuperació econòmica i social de lilla de la Palma.


Entre moltes altres mesures socials, financeres, etc. i entre les que s’inclou la pròrroga de la bonificació als carburants fins el 31/12/2022, destaquem la que, de forma excepcional i transitòria i fins al 31 de desembre de 2022, estableix el tipus reduït del 5 per cent de l’IVA als lliuraments d’energia elèctrica per afavorir la reducció de la factura final elèctrica als consumidors domèstics, amb especial incidència dels consumidors vulnerables i els beneficiaris del bo social.

Una altra mesura important és la referent al transport de mercaderies. L’art.12 afegeix una nova Disposició Addicional Vuitena a la Llei 15/2009, del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies, que obliga a desglossar a les factures el cost del combustible, regulant-se novament a l’art .13 la revisió del preu dels contractes privats per l’increment del cost dels carburants.

Accés a la norma: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf