El Reial Decret-Llei 7/2021, de 27 d’abril va establir l’obligació d’inscripció al Registre de Proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics d’aquells que prestessin serveis a Espanya.

Segons la llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, article 1.6 i 1.7:

S’entendrà per canvi de moneda virtual per moneda fiduciària la compra i venda de monedes virtuals mitjançant l’entrega o recepció d’euros o qualsevol altra moneda estrangera de curs legal o diners electrònics acceptats com a mitjà de pagament al país on hagi estat emès.

S’entendrà per proveïdors de serveis de custòdia de moneders electrònics aquelles persones físiques o entitats que presten serveis de salvaguarda o custòdia de claus criptogràfiques privades en nom dels seus clients per la tinença, l’emmagatzematge i la transferència de monedes virtuals.

Aquestes persones i entitats han hagut de presentar el model 172 i 173 corresponents a les declaracions informatives sobre saldos en monedes virtuals i operacions amb monedes virtuals.

Tenint en compte que les monedes virtuals s’entendran situades a l’estranger quan la persona o entitat o establiment permanent que les custodiï (proporcionant serveis per salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedesno estigués obligat a presentar l’obligació d’informació, des d’aquesta direcció el Banc d’Espanya pot consultar-se la localització dels proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per fiduciària i/o custòdia de moneders electrònics registrats en el Banc d’Espanya.

En aquest cas, no serà necessari incloure aquestes monedes en la declaració el model 721 “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, ja que no es consideren situades a l’estranger.

Registre de proveïdors