Pregunta

Quins percentatges de reducció s’apliquen, al rendiment net positiu del capital immobiliari derivat del lloguer d’habitatges, en el cas de contractes celebrats entre el 26 de maig i el 31 de desembre de 2023?

Resposta

En virtut del que disposen les disposicions finals segona i novena de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, els arrendaments destinats a habitatge, amb contractes celebrats des del 26 de maig al 31 de desembre de 2023, aplicaran les següents reduccions:

Durant 2023, la reducció del 60 per cent prevista en l’apartat 2 de l’article 23 de la Llei de l’Impost, en la seva redacció vigent fins al 31 de desembre de 2023.

A partir de l’1 de gener de 2024 la reducció del 90, 70, 60 o 50 per cent que correspongui en funció de les circumstàncies que concorrin en el contracte, de conformitat amb la redacció vigent de l’apartat 2 de l’article 23 de la Llei de l’Impost a partir d’aquesta data.

Accés a INFORMA