Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 26/10/2023 ha resolt el tractament fiscal corresponent al cas d’una societat inactiva, on la societat té deute amb el soci majoritari de 700.000€. Es produeix una ampliació de capital del soci majoritari, quin tenia un 41,66% i passa a tenir un 97,60%. Es creen, en aquest sentit, 7.000 noves participacions amb l’ampliació de capital.

Hisenda entén que hi ha un ingrés tributable a l’Impost sobre societats (el fons econòmic de l’operació és una condonació de deute). L’ingrés es determina per la part del préstec condonat que excedeix de la participació del soci.

291.620 € majors fons propis de la societat (41,66%).

408.380 € ingrés a tributar (58,34%).

El cas és realment interessant en la mesura que es respecta que el 41,66% no tributi; ara bé, només amb motiu de l’aplicació del principi de prohibició de reformatiu in peius.

Accés a la sentència