El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha considerat, al contrari que l’AEAT i el Tribunal Econòmic Administratiu, que si un contribuent inicialment va declarar el guany provinent de la venda de l’habitatge habitual, més tard pot modificar aquesta tributació sol·licitant l’exempció per reinversió, i per tant rectificant la renda presentada erròniament. Lògicament, sempre que s’hagin complert els requisits materials per la reinversió en els dos anys següents a la venda de l’habitatge habitual.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid no enten que s’estigui davant una opció, que només es pugui aplicar en el moment de la declaració; per tant, es podria modificar amb posterioritat. La sentència reitera un criteri de 2011.

Aquesta sentència no és vinculant pels òrgans administratius de l’AEAT, però és un pas més per acabar consolidant aquesta doctrina.

Accés a la sentència