El llibre QUART del Reial Decret-llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge, modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Els donatius a les entitats indicades a l’article 16 de la Llei 49/2002 gaudiran d’aquestes deduccions:

IRPF

En particular, el percentatge de deducció del 80% de la quota de L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES s’aplicarà sobre els 250 primers euros de donatius, donacions o conjunt d’aportacions amb dret a deducció (abans 150 euros). A la base de deducció que excedeixi de 250 euros se li aplicarà un percentatge de deducció del 40% (abans 35%). Aquest percentatge serà del 45% quan en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat, sent l’import del donatiu d’aquest exercici i el del període impositiu anterior, igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici immediat anterior.

IS

En L’IMPOST SOBRE SOCIETATS s’incrementa del 35 al 40% el percentatge de deducció de la quota íntegra sobre la base de deducció per donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció. Aquest percentatge podrà ser del 50% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat, sent l’import del donatiu d’aquest període impositiu i el del període impositiu anterior, per import igual o superior, en cadascun d’ells, al del període impositiu immediat anterior.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 15% de la base imposable del període impositiu (abans 10%). Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

IRNR

Finalment, Els contribuents de L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS que operin en territori espanyol sense establiment permanent podran aplicar la deducció establerta a l’apartat 1 de l’article 19 d’aquesta Llei en les declaracions que per aquest impost presentin per fets imposables ocorreguts en el termini d’un any des de la data del donatiu, donació o aportació.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 15% (abans 10%) de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquest termini.

Aquestes modificacions entren en vigor l’1 de gener de 2024

Accés a la norma