El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març (reforma de les pensions 2023), establia entre altres mesures, un nou sistema de cotització per a alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació . Els anomenats Becaris. Aquesta regulació entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2024 , per la qual cosa convé recordar quins seran els termes i les condicions que s’estableixen en aquest nou sistema de cotització.

A qui afecta aquesta nova regulació?

La novetat principal respecte de la norma anterior és que ara també hauran de cotitzar les persones que realitzin aquestes pràctiques encara que no estiguin remunerades.

La integració dels/de les becaris/àries en el sistema de cotització de Seguretat Social afecta a tots/es aquells/es estudiants que realitzin pràctiques formatives o acadèmiques en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació . Queden fora d’aquesta integració aquelles persones que facin pràctiques a bord d’embarcacions, ja que en aquest cas s’integraran al Règim Especial de Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Per a aquelles persones que es trobin o s’hagin trobat en aquesta situació amb anterioritat al 01/01/2024 , s’estableix la possibilitat que puguin subscriure un conveni especial que els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques realitzats abans d’aquesta data d’entrada en vigor, fins a un màxim de cinc anys.

Com es realitzaran les altes i les baixes a la Seguretat Social?

Les altes i les baixes a la Seguretat Social es practicaran d’acord amb la normativa general d’aplicació excepte les excepcions previstes a la norma analitzada:

  • L’alta s’ha de fer a l’inici de les pràctiques formatives i la baixa a la finalització d’aquestes, sens perjudici que per a la cotització a la Seguretat social i la seva acció protectora es tinguin en compte exclusivament els dies en què es facin aquestes pràctiques.
  • El termini per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social aquesta alta i baixa serà de deu dies naturals des de l’inici o la finalització de les pràctiques.

Principals obligacions en la cotització dels becaris 2024 – Pràctiques remunerades VS Pràctiques no remunerades

El subjecte responsable a complir les obligacions en matèria de Seguretat Social en el cas que les pràctiques siguin remunerades serà l’entitat o organisme que financi el programa de formació, en el cas que les pràctiques no estiguin remunerades, serà la pròpia empresa la responsable a complir aquestes obligacions.

  • Amb caràcter general, les pràctiques remunerades seguiran les mateixes regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança . Així mateix, la base de cotització mensual aplicable a efectes de prestacions serà la base mínima de cotització vigent a cada moment respecte del grup de cotització 7.
  • La cotització de les persones en pràctiques no remunerades s’efectuarà per trimestres naturals. En el cas de les pràctiques no remunerades , s’establirà una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i per contingències professionals. Per a aquest tipus de pràctiques, la base de cotització mensual aplicable a efectes de prestacions serà la que resulti de multiplicar la base mínima de cotització vigent a cada moment respecte del grup de cotització 8, pel nombre de dies de pràctiques formatives realitzades al mes natural amb el límit, en tot cas, de l’import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització 7. En aquest sentit, a efectes de cotitzacions, cada dia de pràctiques formatives no remunerades comptabilitzarà com a 1,61 dies cotitzats .