Al BOE del 28 de desembre de 2023 s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per pal·liar els efectes de la sequera. Entre les mesures tributàries, cal destacar les següents:

IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES (ITSGF) I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es prorroga l’aplicació de l’ITSGF de forma indefinida, mentre no es revisi la tributació patrimonial en el context de la reforma del sistema de finançament autonòmic.

S’estén l’aplicació del mínim exempt de 700.000 euros a l’ITSGF als subjectes passius per obligació real (no residents).

A l’ITSGF s’estableix que la presentació telemàtica de les declaracions serà obligatòria.

A l’Impost sobre el Patrimoni, segons la disposició final 4ª de la norma que modifica l’article 38 de la llei de patrimoni, es preveu que es pugui establir aquesta obligatorietat, però de moment no queda fixada en la norma.

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

L’article 16 de la norma preveu el manteniment de les deduccions per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges. S’amplia un any més l’àmbit temporal d’aplicació d’aquesta deducció.

Es prorroguen durant 2024 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva (mòduls), amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Segons la Disposició final segona de la norma, que modifica l’article 96 de la llei de l’IRPF, es preveu la possibilitat que s’exigeixi presentar les declaracions d’IRPF per mitjans electrònics, sempre que l’Administració asseguri l’atenció personalitzada dels contribuents que necessitin assistència.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Es prorroguen per a l’any 2024 els límits quantitatius que conformen l’àmbit d’aplicació dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca.

S’estableixen nous terminis per presentar les renúncies o revocacions dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca, des del dia 29 de desembre de 2023 fins al 31 de gener de 2024.

Es prorroga durant el primer semestre de 2024 l’aplicació del tipus impositiu del 0% i el recàrrec d’equivalència del 0% per als productes bàsics d’alimentació (pans comuns, farines panificables, certs tipus de llets, formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals naturals).

Per als olis d’oliva i llavors i les pastes alimentícies el tipus d’IVA serà del 5% i el tipus del recàrrec d’equivalència serà del 0,62%.

Els components de la factura de les entregues d’electricitat (amb els mateixos requisits amb què s’havia permès fins ara l’aplicació del tipus del 5%) i les entregues de gas natural passen a tributar des de l’1 de gener de 2024 al 10%. L’aplicació d’aquest tipus de gravamen s’estendrà fins al 31 de març de 2024 en el cas del gas i fins al 31 de desembre de 2024 en el cas de l’energia.

Els pellets, briquetes i llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció, passen a tributar al tipus reduït del 10% des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2024.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

L’article 18 de la norma modifica la disposició adicional 17ª de la llei de l’IS i prorroga un any més el règim de llibertat d’amortització per a les inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables. En concret, es podrà aplicar aquest incentiu en els períodes impositius que s’iniciïn o conclouen el 2024, quan l’entrada en funcionament dels elements es produeixi el 2024.

 

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

L’article 24 de la norma preveu, amb efectes des de l’1 de gener de 2024 l’actualització dels imports dels coeficients màxims que s’han d’aplicar sobre el valor dels terrenys, en funció del període de generació de l’increment de valor, per a la determinació de la base imposable de la plusvàlua municipal pel mètode objectiu.

IMPOST SOBRE EL VALOR DE PRODUCCIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA

Aquest impost es va suspendre amb efectes des del tercer trimestre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Ara, l’article 23 de la norma estableix que la base imposable de l’impost en 2024 estarà constituïda per l’import que correspongui rebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, per cada instal·lació, minorada en la meitat de les retribucions de l’electricitat incorporada al sistema en el primer trimestre natural i minorada en una quarta part de les retribucions de l’electricitat incorporada al sistema en el segon trimestre natural. Es regulen, en consonància amb l’anterior, com s’hauran de calcular els pagaments fraccionats de l’exercici.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Pel mateix motiu, el tipus d’aquest impost s’incrementa al 2,5% i al 3,8% durant el primer i el segon trimestre de 2024, respectivament (front al tipus del 0,5% aplicable des de setembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023); establint quotes mínimes per a determinats supòsits.

 

Accés al BOE