Puja l’edat ordinària de jubilació i l’edat mínima de jubilació anticipada, l’increment de les bases de cotització i la revaloració de les pensions, entre d’altres canvis.

Les pensions contributives pujaran un 3,8% el 2024 i que també queda aprovada en aquesta norma, la reforma va incloure una tirallonga d’increments addicionals per a les mínimes i no contributives que oscil·len entre el 14%, el 6,9% i el 5,3%, segons els tipus de pensió. La pujada serà efectiva des de l’1 de gener , però no serà l’únic canvi que arribarà a les pensions el 2024 .

 

Pujada de les pensions contributives

Segons el reial decret publicat aquest dijous en el BOE, a partir del gener, la pensió mínima de jubilació per a les persones de 65 anys o més amb cònjuge a càrrec seu, la més habitual, augmentarà en 67 euros al mes el 2024, fins als 1.033 euros en 14 pagues o 14.466,2 € anuals, en el cas de les de viduïtat, els qui tinguin càrregues familiars cobraran aquests mateixos 14.466,2 euros anuals.

Per tant, amb 65 anys o més i sense cònjuge la pensió mínima serà d’11.552,8 euros anuals o 815,1 €  mensuals i, amb menys de 65 anys d’edat, cobrarà 10.808 euros anuals, 772 euros al mes.

En viduïtat, els qui tinguin càrregues familiars cobraran aquests 14.466,2 euros anuals, 1.033 euros al mes en 14 pagues,  mentre que els titulars de 65 anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65% en cobraran 11.552, 8 euros a l’any; entre 60 i 64 anys, 10.808 euros; i amb menys de 60 anys, 8.752,8 euros.

A les pensions d’orfandat, l’ajut per beneficiari es fixa en 3.533,6 euros a l’any, quantitat que s’eleva en 8.752,8 euros/any per a l’orfandat absoluta, que es repartirà, cas, entre els perceptors duna mateixa pensió.

Per beneficiari, amb una discapacitat almenys del 65% i menor de 18 anys, es fixa una pensió de 6.946,8 euros anuals.

D’altra banda, el reial decret llei també detalla els límits d’ingressos per al reconeixement de complements per mínims que per a les pensions contributives estableix en 8.942 euros anuals (sense cònjuge a càrrec) i en 10.430 euros anuals (amb cònjuge a càrrec).

La pensió màxima passarà dels 42.823,34 als 44.456,72 euros anuals. Això equival a passar dels 3.058,81 euros al mes a 14 pagues a 3.175,48 euros al mes per a aquest any 2024.

 

Pujada de les pensions mínimes de jubilació, viduïtat i pensions no contributives

Les pensions mínimes de jubilació i viduïtat , les pensions no contributives i el complement de bretxa de gènere creixeran per sobre de l’Índex de Preus al Consum (IPC). Les pensions mínimes de jubilació s’incrementaran amb l’objectiu de convergir gradualment cap al 100% del llindar de pobresa i reduir la bretxa existent en un 20% per al 2027. El 2024 aquestes pensions augmentaran entre un 5% i un 7% .

D’aquesta manera, passaran dels 6.784,54 euros anuals (484 ,61 euros al mes) als 7.252,67 euros per any, que en 14 pagues són 518,047 euros per mes.

 

Edat de jubilació el 2024

El 2024, l’ edat legal de jubilació ordinària pujarà dos mesos respecte a la del 2023, arribant als 66 anys i 6 mesos per a aquells que tinguin menys de 38 anys cotitzats . No obstant això, si es compten amb 38 anys o més de cotització , es mantindrà la possibilitat de jubilar-se als 65 anys .