Quins són els canvis de cotització per al 2024?

En espera de l’aprovació definitiva de l’ordre de cotització per a 2024, el període d’al·legacions del qual tancarà el proper 2 de gener, encara no disposem de tota la informació necessària per poder establir la pujada de les cotitzacions de la Seguretat Social.

Nova base màxima de cotització: 4.720,5 euros 

En primer lloc, l’ordre recull que des de l’1 de gener del 2024, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels autònoms, la base màxima de cotització serà de 4.720,50 euros mensuals.

Aquesta base, que estableix el límit per al càlcul de les contribucions al sistema, estableix una pujada gradual de les bases màximes de cotització entre el 2024 i el 2050 d’acord amb l’IPC més 1,2 punts percentuals.

És a dir, independentment dels beneficis que obtinguin els treballadors per compte propi, cap no podrà cotitzar per sobre d’aquesta base ni pagar més de 1.477,52 euros al mes.

Nova pujada dels tipus de cotització, del 31,2% al 31,3%

La nova ordre de bases de cotització no només modifica les bases sinó també els tipus aplicables, que són el percentatge que determina la quota que pagarà cada autònom segons la base que tingui assignada. Els tipus de cotització han pujat un 0,1% el 2024 per l’increment del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional.

Aquesta pujada afectarà totes les bases de cotització de qualsevol autònom ja que el tipus s’aplica a qualsevol base, siguin quins siguin els rendiments dels autònoms.

D’aquesta manera, si un autònom té el 2024 una base assignada de 1.000 euros al mes, haurà d’ aplicar un 31,3% a aquesta base. El resultat, 313 euros al mes, serà la quota que cal pagar a la Seguretat Social.

Autònoms que es dediquen a la venda ambulant

Concretament, la norma estableix que els autònoms dedicats a la venda ambulant amb els següents CNAE podran triar una base que suposi el 77% de la mínima general. És a dir, poden cotitzar per una base de 565,95. Això donaria una quota de 177,14 euros al mes:

  • CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants
  • CNAE 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants
  • CNAE4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants

A més, els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) tindran dret, durant el 2024, a una reducció del 50% de la quota a ingressar.

També tenen dret a aquesta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i hagin quedat inclosos en el règim especial esmentat a partir de l’1 de gener de 2009.

Devolucions per a autònoms en pluriactivitat

L’ordre també fixa les devolucions a què tindran dret els autònoms en pluriactivitat durant el 2024. Segons la norma, podran optar a un reintegrament del 50% de l’excés en què les cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per la seva cotització per les contingències comunes.