En espera de l’actualització del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social començarem el nou any a l’espera de les noves quantitats.

Salari mínim Interprofessional per al 2024

Tot esperant un pacte social, sembla que hi ha la possibilitat que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a Espanya pugui augmentar el 2024.

L’aplicació d’aquesta quantitat no seria immediata, ja que requereix l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2024 i el RD corresponent, per la qual cosa cal esperar una publicació entrat l’any amb efectes retroactius.

En aquest context, es preveu la possibilitat d’un increment del 4% per a l’any que ve , si bé encara es troba en fase d’estudi.

En espera d’aquest pacte social, el SMI 2023 serà prorrogat.

 

Com seran les noves cotitzacions de la Seguretat Social el 2024?

La determinació de l’increment del SMI per al 2024, conforme estableix l’article 19.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, afectarà també el límit mínim de les bases de cotització que s’apliquin a tots els règims del sistema. Si el SMI augmenta, això implicarà que l’1 de gener de 2024 (o quan s’estableixi), el límit mínim de les bases de cotització s’elevarà fins a la quantitat de SMI vigent en aquest exercici, augmentada en un sisè, tret que s’estableixi una disposició específica en contra.

De la mateixa manera, el límit mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador.

En aquest context, el 2024 les bases de cotització es veuran afectades de la següent manera:

  • Base mínima de cotització: Fins que es publiqui l’increment del SMI per al 2024, la base mínima de cotització continuarà sent de 1.260,00 euros mensuals (42 euros diaris).
  • Base màxima de cotització: Experimentarà un augment del 5%, passant dels 4.495,50 euros actuals a 4.720,50 euros mensuals.

 

Augmentarà el MEI el 2024?

Segons recull el RD Llei 8/2023 el 2024 el MEI augmentarà fins a un 0,7% de cotització , del qual:

  • Un 0,58% anirà a càrrec de l‘empresa .
  • Un 0,12% correspondrà a la persona treballadora .

 

Nova cotització dels becaris

  • Pràctiques formatives no remunerades:  una nova quota específica amb dret a una reducció del 95%.
  • Pràctiques formatives remunerades: s’aplicaran les cotitzacions establertes per al contracte formatiu d’alternança , amb exclusió -juntament amb altres concrecions- de les contingències per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional i dret a una reducció del 95%.