La llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i serveis d’inversió ha aprovat una disposició final que afecta l’IRPF.

Concretament preveu la recuperació de la deducció per maternitat  prevista a l’art. 81 de la Llei IRPF (menors de tres anys amb increment en cas d’escoles bressol) dels períodes 2020 a 2022 en els següents casos:

<A l’efecte de la deducció per maternitat corresponent als períodes impositius 2020, 2021 i 2022, s’entendrà que continuen realitzant una activitat per compte propi o aliè per la qual estan donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat les dones que a partir d’1 de gener de 2020 haguessin passat a trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d’haver quedat suspès el contracte de treball o trobar-se en un període d’inactivitat productiva de les treballadores fixes-discontínues, així com les treballadores per compte propi perceptores d’una prestació per cessament d’activitat a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada, podent aplicar la deducció per maternitat pels mesos en què continuïn en aquesta situació i es compleixin la resta de requisits establerts en l’article 81 de la Llei de l’Impost en la seva redacció vigent en el moment de la meritació de l’Impost.

La deducció per maternitat corresponent als mesos de 2020 i 2021 respecte dels quals es compleixi el que es disposa en el paràgraf anterior, es practicarà de manera separada en la declaració d’aquest Impost corresponent al període impositiu 2022 en els termes que s’estableixin en l’ordre ministerial per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2022, i es determinen el lloc, forma i terminis de presentació d’aquests. No obstant això, aquests imports s’entendran aplicats en el cas que en aquests mesos el contribuent hagués practicat la deducció de manera efectiva i no s’hagués regularitzat, sempre que s’ajusti als termes i condicions establerts en el paràgraf anterior. La deducció així aplicada per a cadascun d’aquests exercicis no podrà excedir juntament amb els pagaments o deduccions practicades en aquest any de l’import previst en l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei de l’Impost per a cada any>.

Si bé aquesta possibilitat de cobrament de la deducció ja estava prevista a partir de 2023 segons la llei de pressupostos 31/2022 en casos de mares amb prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció per desocupació, el cert és que els anys anteriors (molt castigats per la pandèmiano havien estat objecte de tractament.

Accés a la norma | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7053