OM/2/2023, BOE 12-1-2023

El proper 1-4-2023 entra en vigor el nou sistema de tramitació dels informes mèdics per IT, d’acord amb el qual s’elimina l’obligació del treballador de traslladar-ne a l’empresa una còpia. Correspon el Servei Públic de salut, la mútua o empresa col·laboradora enviar les dades contingudes a les parts a l’INSS per via telemàtica, de manera immediata i el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

Novetats en la gestió de la IT a partir de l’1-4-2023

– El facultatiu que expedeix el comunicat mèdic de baixa, confirmació de la baixa o alta mèdica, el primer dia hàbil següent:

# Lliura al treballador una còpia del comunicat;

# Remet les dades contingudes en els comunicats mèdics a l’INSS, per via telemàtica.

– L’INSS comunica a l’empresa a través del fitxer INSS EMPRESES del sistema RED les dades identificatives de caràcter merament administratiu com a màxim, el primer dia hàbil següent al de la seva recepció (2)

– L’empresa, amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de 3 dies hàbils comptats a partir de la recepció, ha de transmetre a l’INSS, a través del sistema RED, les dades econòmiques del comunicat de baixa (3).

(1) A l’informe de baixa l’empresa ha de consignar les dades de cotització necessàries a efectes del càlcul de la base reguladora de la IT.

(2) Quan l’empresa no tingui obligació d’incorporar-se al sistema RED, les comunicacions es faran per correu ordinari i per SMS.

(3) Se suprimeix l’obligació de transmetre aquesta informació als informes de confirmació i de baixa.