El passat 17/03 es va publicar al DOGC la llei 3/2023 de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 (d’acompanyament als pressupostos de 2023).

Les questions tributàries a tenir en compte són les següents:

IRPF

Es fan modificacions tècniques en les deduccions per donatius a favor de determinades entitats dedicades al foment de la llengua catalana i occitana i al foment de la recerca; a més, i en relació amb la deducció per donatius a entitats dedicades al foment de la recerca, s’incrementa el percentatge de deducció.

D’altra banda, atenent la situació econòmica actual i amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria, s’incrementen el percentatge i la quantia màxima de la deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent

 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

En aquest tribut, i pel que fa a les adquisicions de finques rústiques de dedicació forestal, es modifica la reducció en cas d’adquisició mortis causa, que ara també inclourà les construccions situades a la finca i que siguin per a utilitat d’aquesta; es crea també una nova reducció en cas de donació de les finques esmentades, que reprodueix els requisits establerts en la transmissió per causa de mort.

D’altra part, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat empresarial, es modifica la reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una empresa o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitats, amb l’increment de l’import de reducció màxima (a 200.000 i 400.000 en cas de discapacitat igual o superior al 33%) i del patrimoni net del donatari (que ha de ser inferior a 500.000€), i suprimint el requisit d’edat d’aquest (abans 40 anys).

Finalment, per a facilitar l’accés a l’habitatge i reduir la càrrega tributària dels contribuents, es modifica la reducció per la donació d’un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o per la donació de diners destinats a adquirir-lo, i s’inclou el supòsit en què es fa donació del terreny al descendent per a construir-hi el primer habitatge habitual (que tindrà un període de 3 anys per construir).

Finalment, pel que fa a l’impost sobre successions i donacions, cal tenir en compte la disposició final segona que tracta sobre els ajornaments excepcionals d’aquest impost concedits pels òrgans de gestió:

L’ajornament que concedeixin els òrgans de gestió de l’Administració tributària en virtut de l’article 73.1 de la Llei 19/2010, del 17 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, pot ésser de fins a dos anys (abans era d’un any).

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Es fan modificacions en la regulació dels tipus reduïts que grava l’adquisició d’immobles per part de determinats contribuents (famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat i joves), s’incrementa el topall de base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques fins als 36.000 euros i s’introdueix l’adquisició del terreny en l’àmbit d’aplicació dels tipus esmentats.

També s’introdueix una bonificació de la quota en la modalitat d’actes jurídics documentats per la promoció i explotació d’habitatges en règim de cessió d’ús.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es modifica la bonificació de les propietats forestals en els mateixos termes que en l’impost sobre successions i donacions per la transmissió lucrativa d’aquestes finques.

IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURISTICS

Es modifica la tarifa en el cas de creuers.

IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS

Es modifica el còmput del període de dos anys en què l’habitatge buit  està subjecte a tributació i la fórmula de càlcul de la bonificació prevista per a destinar habitatges a lloguer social.

TRIBUTACIO DEL JOC

S’estableix una obligació formal d’informació a l’Administració tributària per part de Loteries de Catalunya, relativa al subministrament dels cartons del joc del bingo.

Accés a la norma | https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8877/1963979.pdf