El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat avui divendres, 17 de març, el nou Reial decret llei 2/2023 que pretén culminar la reforma del sistema públic de pensions, i que suposa una modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

El present Reial decret llei 2/2023, amb vigència a partir del 01/04/2023 ha posat el focus, majoritàriament, en els següents aspectes:

 • Blindar la revalorització de les pensions presents i futures
 • Revaloritzar les pensions mínimes i no contributives.
 • No penalitzar els treballadors que hagin comptat amb carreres irregulars.

 

Com afectarà a treballadors i pensionistes la reforma de les pensions?

 

 1. La primera mesura que introdueix el present Reial decret llei és l’Increment gradual de la base màxima de cotització i de les pensions màximes:
 • Es preveu un increment gradual de les bases màximes de cotització. El límit màxim de cotització s’actualitzarà en el mateix percentatge en què es revaloritzin les pensions contributives de la Seguretat Social. No obstant això, des del 2024 al 2050 al límit màxim aprovat a través de les successives LPGE, s’hi afegirà un percentatge de revaloració consistent en una quantia fixa anual d’1,2 punts percentuals.
 • Cotització addicional de solidaritat. Es crea una quota de solidaritat per als salaris més alts que quedin per sobre de la base màxima. Aquesta mesura es desplegarà gradualment, partint de quotes del voltant de l’1% el 2025, fins a assolir valors al voltant del 6% el 2045.L’import màxim de les retribucions sobre les quals s’aplicarà la cotització addicional de solidaritat s’establirà segons els trams següents:
  • Entre la base màxima i la base màxima + un 10%: 5,5%,
  • Entre la base màxima +10% i la base màxima +50%: +6%.
  • Entre la base màxima +50% des d’ara: 7%.
 • En paral·lel la pujada de les cotitzacions porta aparellada una pujada de la pensió màxima subjecta a un període temporal. La nova D.T. 39a estableix que la quantia màxima de la pensió inicial contributiva des de 2025 serà la quantia màxima fixada per a les pensions del sistema l’any anterior, però aplicant-li el percentatge previst en l’article 58.2 més un increment addicional de 0,115 percentuals acumulatius cada any fins a 2050, compensant així la major càrrega que suposarà per a alguns treballadors l’increment de la cotització. A més, en aquesta mateixa disposició es determinen els increments addicionals aplicables des del 2051 fins al 2065 per al càlcul de la quantia màxima de la pensió inicial en aquest període.

 1. Millores en les cotitzacions irregulars a l’hora d’accedir a la pensió de jubilació: s’estableix la possibilitat que el pensionista triï entre dos sistemes de còmput de manera que s’ apliqui a la persona treballadora la més beneficiosa de totes dues:
 1. a) els29 últims anys de carrera, descartant els 2 pitjors anys (24 mesos);
 2. b)25 últims anys(període de còmput actual).

S’estableix un període progressiu per aplicar aquesta nova forma de càlcul que s’inicia el 2026 i finalitza el 2038 en què s’aplicarà íntegrament. Des de l’1-1-2026, serà el resultat de dividir 352,33/302, compreses aquestes darreres dins del període dels 304 mesos immediatament anteriors al fet causant.

La normativa anterior a la reforma conviurà amb la nova regulació, en aplicació de la següent normativa, segons ha data en què es produeixi el fet causant de la pensió:

 • Entre el 31-12-2025 i el 31-12-2040: s’aplicarà la regulació anterior a la modificació si aquesta resulta més favorable.
 • Durant l’any 2041: s’aplicarà la legislació anterior a la modificació, amb una base reguladora que comprèn les bases de cotització dels darrers 306 mesos entre 357 si aquesta resulta més favorable.
 • Durant el 2042: s’aplicarà la legislació anterior a la modificació, amb una base reguladora que comprèn les bases de cotització dels darrers 312 mesos entre 364, si aquesta resulta més favorable.
 • Durant el 2043: s’aplicarà la legislació anterior a la modificació, amb una base reguladora que comprèn les bases de cotització dels darrers 318 mesos entre 371, si aquesta resulta més favorable.
 • A partir del 2044: s’aplicarà la nova legislació.

 1. Increment de les pensions mínimes contributives i de les pensions no contributives per sobre del llindar de pobresa:
 • Des del 2027 les pensions mínimes no seran inferiors al llindar de la pobresa calculat per a una llar composta per dos adults.
 • Les pensions no contributives, un cop revaloritzades, s’ incrementaran addicionalment cada any, prenent com a referència el llindar de la pobresa d’ una llar unipersonal

L’aplicació d’aquesta mesura suposarà un increment progressiu de la pensió mínima, que es realitzarà segons l’escala següent:

  • Any 2024: increment necessari per reduir un 20% la bretxa existent.
  • Any 2025: increment necessari per reduir un 30% la bretxa existent.
  • Any 2026: increment necessari per reduir un 50% la bretxa existent.
  • Any 2027: increment necessari fins a assolir el llindar de pobresa calculat per a una llar de dos adults.

 1. Reforç del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional: a partir del 2024, creixerà una dècima cada any fins a assolir 1,2 punts percentuals el 2029. Aquest mecanisme substitueix el Factor de Sostenibilitat que va establir la reforma del 2013 i que suposava una important retallada de la pensió inicial, especialment dels més joves. Des de l’any 2030 fins al 2050 es mantindrà el mateix percentatge de l’1,2, amb igual distribució entre empresari i treballador. Resulta rellevant assenyalar que el MEI serà d’ aplicació en tots els règims i en tots els supòsits en què es cotitzi per la contingència de jubilació, i que nodrirà el Fons de Reserva de la Seguretat Social.

 1. Reforç de l’ equitat i increment del complement per bretxa de gènere: s’ adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres mesures en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, accelerant el procés de convergència de la quantia de les pensions dones respecte dels homes. El complement de bretxa de gènere de les pensions pujarà un 10% addicional a la seva revaloració anual.