Avui s’ha publicat al BOE el RD 249/2023 que modifica diverses normes, revisió en via administrativa, reglament de recaptació, reglament general de gestió i inspecció, impost sobre successions, IVA, IRPF.

Entre les novetats més destacades, es troben:

  • L’impagament del 60% de l’IRPF (primera fracció de renda) suposa que la totalitat del deute (també el 40%) entra en període executiu.
  • L’obligació, a partir de 2024 de declarar les monedes virtuals situades a l’estranger, alhora que la obligació dels qui prestin serveis a Espanya en aquests àmbits de presentar una declaració informativa anual sobre custòdia i moviments.
  • La innecessarietat, en l’impost sobre successions i donacions, de nomenar representant a Espanya als contribuents residents d’un estat membre de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu amb normativa sobre assistència mútua.
  • L’obligació de registrar al llibre registre de factures emeses determinats ajustaments (abonaments, etc…) que no requereixen l’emissió de factura rectificativa als règims especials d’agències de viatges i de béns usats.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-8576