A partir de l’1 de febrer, tots els negocis de la construcció, independentment de la seva mida, hauran de fer aportacions mensuals al pla de pensions d’ocupació sectorial en nom dels seus assalariats, tal com recull el nou conveni col·lectiu del sector.

Aquesta obligació té caràcter retroactiu, i els negocis hauran de fer les aportacions corresponents als exercicis 2022 (Des de 01/06/2022) i 2023, fins a 31/01/2024. Les aportacions han de ser efectuades o ingressades a més vençut el dia 22 de cada mes.

Aquesta nova obligació suposarà un increment del cost salarial d’uns 20 euros per empleat, i les empreses tindran un termini de 90 dies des de l’entrada en vigor del conveni per posar-se al dia amb els pagaments retroactius.

La contribució empresarial, durant la vigència del contracte de treball, per aquelles persones treballadores que s’establissin com a partícips, serà la següent:

  1. El 2022 , d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules de 2021 del conveni col·lectiu que sigui aplicable, si la persona treballadora presta serveis durant tot l’any 2022 a temps complet o, si no, de la part proporcional corresponent.
  2. El 2023 , d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules de 2021 del conveni col·lectiu que sigui aplicable, si la persona treballadora presta serveis durant tot l’any 2023 a temps complet o, si no, de la part proporcional corresponent.
  3. El 2024 , d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules de 2021 del conveni col·lectiu que sigui aplicable, més un 0,25 % de l’import dels conceptes salarials de les taules de 2023 del conveni col·lectiu que sigui aplicable , si la persona treballadora presta serveis durant tot l’any 2024 a temps complet o, si no, de la part proporcional corresponent.
  4. El 2025 es renegociaran les contribucions al pla de pensions.

Les aportacions al pla de pensions sectorial seran gestionades per VidaCaixa i poden ser rescatades pels assalariats en cas de jubilació, defunció o incapacitat permanent.

Les aportacions cotitzen a la Seguretat Social com a retribució en espècie i estan pràcticament bonificades íntegrament.

A més, les empreses poden deduir de l’impost de societats el 10% de les contribucions, amb el límit de la retribució anual de 27.000 euros.

Per tant, el 2024, les empreses hauran de contribuir al pla de pensions d’ocupació entre 21,13 euros  i  31,86 euros per assalariat, segons la categoria professional, cosa que incrementarà les aportacions mensuals entre 3,84 euros i 4,46 euros .

Plataforma que es posarà a disposició d’empreses del sector perquè en puguin gestionar de manera autònoma el pla.

Guia per a empreses de VidaCaixa Aporta+