Vàries consultes tributàries, les darreres d’elles fent referència a les deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica, informen la possibilitat que els copropietaris d’un habitatge es puguin deduir les inversions fetes tot i que la factura només vagi a nom d’un dels cònjuges.

En paraules de la Direcció General de Tributs:

“Finalment, cada copropietari de l’habitatge podrà practicar la deducció per les quantitats que hagi satisfet per la realització de les obres en la part que proporcionalment es correspongui amb el seu percentatge de titularitat en l’habitatge habitual, amb independència, que la factura corresponent a les obres s’hagi expedit únicament a nom d’un dels cotitulars de l’habitatge. En aquest sentit, els copropietaris podran acreditar per qualsevol mitjà de prova vàlid en Dret, d’acord amb el que es disposa en els articles 105 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE de 18 de desembre), que han satisfet quantitats per la realització de les obres en el seu habitatge. La valoració de les proves aportades correspondrà als òrgans de gestió i inspecció de l’Administració Tributària.”