El Consell de Ministres va aprovar ahir el reglament que desenvolupa els nous plans de pensions d’ocupació.

Aquests plans de pensions, a més de permetre una deducció en quota del 10% a l’Impost sobre societats de les empreses en determinats supòsits, permeten incrementar les aportacions màximes del treballador amb reducció a la base imposable, passant a ser de fins a 8.500€ sempre que aportin l’empresa i treballador de forma proporcional segons es preveu a la norma. Als esmentats 8.500€ s’hi poden sumar els 1.500€ lliures.

Els autònoms poden aplicar una reducció màxima de fins a 4.250, als quals també s’hi poden sumar els 1.500€ lliures.

La llei que desenvolupa el reglament es correspon a la llei 12/2022, de 30 de juny de regulació per l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

 

Accés a la Llei