La Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 va limitar els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat de la normativa que regulava la plusvàlua municipal a aquelles liquidacions o autoliquidacions que s’havien reclamat amb anterioritat a la data de dictar-se la sentència.

La data que es va dictar la sentència va ser el 26/10/2022. Més tard, el 3 de novembre de 2022 es va publicar la sentència a la web del TC i no va ser fins el 25/11/2022 que es va publicar al BOE.

Es important advertir que la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional diu clarament, al seu article 38:

Les sentències recaigudes en procediments d’inconstitucionalitat tindran el valor de cosa jutjada, vincularan a tots els Poders Públics i produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Així doncs, el Tribunal Constitucional va ferir de mort totes aquelles plusvàlues municipals que en condicions normals (en aplicació estricta de la llei) podrien haver estat susceptibles de reclamació entre el dia 26/10/2022 (data de dictar-se la sentència) i el 25/11/2022 (data de publicació al BOE).

Lògicament, aquesta limitació d’efectes clarament manifestada per el Tribunal Constitucional en la seva sentència no va ser acceptada per molts contribuents, per quin motiu varen reclamar abans que sortís publicada al BOE.

Després de varis pronunciaments de diferent contingut, el Tribunal Suprem ha confirmat finalment la limitació a la sentència 949/2023, de 10 de juliol indicant:

“ … la delimitació de les situacions consolidades a aquesta data del dictat de sentència és una decisió del Tribunal Constitucional que tan sols al mateix correspon, dins de l’exercici de les seves facultats i responsabilitats […]», per la qual cosa els Jutges i Tribunals, així com els poders públics en general, queden vinculats i han de respectar i aplicar en els seus propis termes aquesta limitació d’efectes.”

Accés a la notícia