Amb vigència a partir del 30-6-2023, el RDL 5/2023 introdueix nous permisos i mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. La norma suposa la transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors.

Adaptació de la durada i distribució de jornada

(ET art.34.8)

Nous supòsits:

 • cura de fills majors de 12 anys;
 • cura de cònjuge o parella de fet;
 • cura de familiar per consanguinitat fins al segon grau
 • cura d’altres persones dependents que convisquin al mateix domicili i no puguin valdre’s per si mateixos
Permisos retribuïts

(ET art.37)

Nous permisos:

 • 15 dies naturals per registre de parella de fet
 • 5 dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari de:
  • cònjuge i parella de fet,
  • familiar consanguini de la parella de fet,
  • qualsevol altra persona que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.
 • 2 dies per mort de parella de fet
Reducció de jornada

(ET art.37.6)

Nous supòsits:

 • cura directa del cònjuge o parella de fet;
 • cura de familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no hi hagi familiars per consanguinitat directa fins al segon grau
Absència al treball per causa de força major

(ET art.37.9)

Quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata.

Hores d’absència retribuïdes fins a un màxim de 4 dies l’any

Excedència per tenir cura d’un familiar

(ET art.46.3)

Nous supòsits de cura:

 • cònjuge i parella de fet;
 • familiars consanguinis de la parella de fet.
Suspensió del contracte per naixement i cura de menor (ET art.48) En cas de famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al cas de famílies amb dues persones progenitores en cas de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.
Suspensió del contracte per permís parental

(ET art.48 bis)

 

 • objecte: cura de fill, filla o menor acollit, d’edat inferior a 8 anys.
 • durada: 8 setmanes contínues o discontínues, a temps complet o parcial.