Amb vigència, amb caràcter general, des del 30-6-2023 s’ha publicat el RDL 5/2023 del Reial decret llei 5/2023. La nova disposició inclou nombroses modificacions de diversos àmbits.

A l’àmbit laboral la inclusió dels nous permisos familiars i laborals, i a més inclou altres mesures de caràcter sociolaboral, com són  les que afecten el recurs de cassació per a la unificació de doctrina, la LISOS i el conveni especial per als alumnes que realitzin pràctiques formatives i pràctiques acadèmiques.

 • Es retarda fins a l’1-1-2024 la inclusió dels alumnes que realitzin pràctiques formatives i pràctiques acadèmiques al sistema de la Seguretat Social. Inicialment, estava previst que la seva inclusió es produís el 1-10-2023 (RDL 2/2023 disp.final 10 redacc RDL 5/2023 art.212).
  • Amb relació al conveni especial previst per poder computar com a cotitzats els períodes de formació o realització de pràctiques no laborals realitzades amb anterioritat a l’1-1-2024, s’amplia el termini del conveni de 2 a 5 anys (LGSS disp.adic.52 redacc RDL 5/2023 (art.211).
 • En matèria d’ ocupació pública s’autoritza una taxa addicional a les administracions públiques perquè convoquin processos selectius, d’acord amb el que disposen les disposicions per reduir la temporalitat de l’ocupació pública (RDL 20/2021 disp. addic.8a).
 • S’hi inclouen diverses mesures de caràcter processal , i es modifica la normativa reguladora del procés en els diferents ordres jurisdiccionals. Amb relació a l’ ordre jurisdiccional social , a partir del 29-7-2023:
  • S’inclouen com a causa de suspensió dels procediments les causes personals o familiars que afectin advocats, procuradors i els graduats i graduades socials, referides a la baixa per naixement i cura de menor i es consideren com a causa de suspensió del curs de les actuacions i no només de les vistes o altres assenyalaments (LRJS art.83 redacc RDL 5/2023 art.226.1).
  • S’introdueixen modificacions en la regulació del recurs de cassació per a la unificació de doctrina (LRJS art.225 redacc RDL 5/2023 art.226.2).
  • Es regula la possibilitat de suspendre l’admissió de recursos de cassació pendents de tramitació, en els casos d’ identitat jurídica substancial .
 • Amb relació a les modificacions estructurals de les societats mercantils , s’estableix que s’entén sense perjudici dels drets d’informació i consulta dels treballadors previstos a la legislació laboral.
 • Es modifica la LISOS art.5.3 per establir un règim sancionador adequat a la nova regulació en matèria de modificacions estructurals de les societats mercantils (LISOS art5.3 redacc RDL 5/2023 disp. final 1a).
 • Es modifica la L 31/2006 sobre implicació dels treballadors a les societats anònimes i cooperatives europees , a fi de transposar allò establert respecte a la protecció dels drets de participació o cogestió dels treballadors a la Dir (UE) 2019/2121 . La nova regulació inclou les transformacions i les escissions d’aquest caràcter, donant cobertura als tres tipus d’operacions estructurals.