El Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny (BOE 29/06/2023) ha aprovat una sèrie d’incentius a la compra de vehicles elèctrics i inversions associades, tant a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques com a l’Impost sobre Societats.

Referent a la compra de vehicles elèctrics cal tenir en compte:

TERMINI:

  1. Compres efectuades entre 30/06/2023 a 31/12/2024
  2. Pagaments a compte del 25% o superior entre 30/06/2023 a 31/12/2024.

IMPUTACIO DE LA DEDUCCIÓ:

  1. L’any de la data de matriculació.
  2. L’any del pagament (sempre que es pagui i s’adquireixi el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posaterior al que es va produir el pagament).

PERCENTATGE DE DEDUCCIO:

15%

BASE MAXIMA DE DEDUCCIÓ:

20.000€ (que inclou adquisició, incloses despeses inherents a la compra i restant les possibles ajudes/subvencions).

QUANTES VEGADES ES POT APLICAR LA DEDUCCIÓ:

Una sola vegada compra.

INCOMPATIBILITAT:

El vehicle no podrà estar afecte a una activitat econòmica.

El preu de venda del vehicle no podrà superar l’import màxim establert (per cada tipus de vehicle) a l’annex III del RD 266/2021, de 13 d’abril.

CATEGORIES DE VEHICLES BENEFICIATS:

MODELS BENEFICIATS: