S’ha publicat l’Ordre HFP/587/2023, de 9 de juny, per la qual s’aprova el model 718 «Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes», es determina el lloc, forma i terminis de la seva presentació, les condicions i el procediment per a la seva presentació.

Es important tenir en compte que només estan obligats a presentar declaració els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar. No obstant això, no estan obligats a presentar declaració els subjectes passius que tributin directament a l’Estat, per no estar cedit el rendiment de l’Impost sobre el Patrimoni a cap Comunitat Autònoma, conforme al que es disposa en l’article 31 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, tret que la quota tributària d’aquest impost resulti a ingressar.

En aquest sentit, els subjectes passius amb domicili fiscal a Catalunya no tindrien obligació de presentació de la declaració.

 

Accés a la norma