Tal com recull l’Ordre PJC7/51/2024:

 • Les bases màximes de cotització augmenten en comparació de l’any anterior.
 • Les bases mínimes de cotització es mantenen iguals a 2023.
 • Pel que fa a l’SMI, s’indica que el RD Llei 8/2023 ha prorrogat la vigència del RD 99/2023 pel qual es va fixar el salari mínim interprofessional per al 2023, fins que no s’aprovi el reial decret pel qual es fixi el salari mínim interprofessional per a l’any 2024

En aquest sentit, cal recordar que el RD Llei 8/2023 va incloure el següent:

 • L’augment de les bases mínimes de cotització es vincula a El percentatge d’increment es calcula prenent l’augment de l’SMI i sumant-ne un sisè.

Actualment, l’SMI 2024 (en espera que es publiqui al BOE) pujaria un 5% fins a assolir els 1.134 euros al mes, cosa que comportaria un augment de les bases mínimes de cotització.

Aleshores, què passarà el 2024? Quines seran les bases de cotització l’any vinent?

 • La base mínima de cotització (fins a la publicació de la pujada de l’SMI 2024) continuarà sent de 1.260,00 euros mensuals (42 euros diaris) .
 • Les bases màximes de cotització pugen un 5% i passen dels 4.495,5 euros a 4.720,5 euros mensuals .

 

Ordre de cotització 2024

Orde PJC/51/2024, de 29 de gener. Desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2024.

BOE 26/2024, publicat el 30 de gener.

 

Règim General

Des d’1-1-2024, el topall màxim de cotització es fixa en 4.720,50 €/mes i el mínim en la quantia de l’SMI incrementada en 1/6, per la qual cosa ascendeix a 1.260 €/mes.

Les bases mínimes de cotització es mantenen amb caràcter provisional a les quanties fixades per al 2023 mentre no s’aprovi l’SMI per a l’any 2024. Les quanties són les següents:

Grupo de cotiz. Categorías profesionales Bases mínimas
(€/mes)
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 1.759,50
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 1.459,20
3 Jefes Administrativos y de Taller. 1.269,30
4 Ayudantes no Titulados. 1.260,00
5 Oficiales Administrativos. 1.260,00
6 Subalternos. 1.260,00
7 Auxiliares Administrativos. 1.260,00
Grupo de cotiz. Categorías profesionales Bases mínimas 
(€/día)
8 Oficiales de 1ª y 2ª. 42,00
9 Oficiales de 3ª y especialistas. 42,00
10 Peones. 42,00
11 Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional. 42,00

 

RETA

Al RETA s’adapta al límit màxim de cotització per al 2024 la taula de rendiment i bases de cotització, prevista al RDL 13/2022 disp.trans.1a. Així, es modifiquen les bases màximes dels trams 11 i 12 de la taula general que queden fixades a 4.720,50 €/mes.

Els autònoms podran triar, fins al 29-2-2024, qualsevol base de cotització de les compreses entre aquella per la qual cotitzaven fins al 30-1-2024 i el límit màxim que els sigui aplicable d’acord amb la taula actualitzada per al 2024 – La nova base triada tindrà efectes des de l’1-1-2024.

 

Treballadors per compte propi agraris

La base màxima s’estableix en 4.720,50 €/mes. Les bases mínimes es recullen en el següent quadre:

 

Grupo  de cotiz. Categorías profesionales Bases mínimas (€/mes) Bases mínimas por jornadas reales
(€/día)
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 1.759,50 76,50
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 1.459,20 63,44
3 Jefes Administrativos y de Taller. 1.269,30 55,19
4 Ayudantes no Titulados. 1.260,00 54,78
5 Oficiales Administrativos. 1.260,00 54,78
6 Subalternos. 1.260,00 54,78
7 Auxiliares Administrativos. 1.260,00 54,78
8 Oficiales de 1ª y 2ª. 1.260,00 54,78
9 Oficiales de 3ª y especialistas. 1.260,00 54,78
10 Peones. 1.260,00 54,78
11 Trabajadores menores de 18 años. 1.260,00 54,78

 

El tipus de cotització per contingències comunes dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11 s’eleva al 25,42% (abans 25,18%); el 20,72% (abans 20,48%) és a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

Durant els períodes d’inactivitat, la base de cotització serà la base mínima de cotització corresponent al grup 7 del Règim General (1.260 euros).

 

Empleades de la llar

Mentre s’aprova la LPGE/24, les bases de cotització per contingències comunes són les determinades a la següent escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral:

Tramo Retribución mensual
(€/mes)
Base de cotización

(€/mes)

1 Hasta 291,00 270,00
2 De 291,01 hasta 451,00 386,00
3 De 451,01 hasta 613,00 532,00
4 De 613,01 hasta 775,00 694,00
5 De 775,01 hasta 939,00 858,00
6 De 939,01 hasta 1.098,00 1.018,00
7 De 1.098,01 hasta 1.260,00 1.260,00
8 Desde 1.260,01 Retribución mensual

 

Treballadors a temps parcial

Des de l’1-1-2024, la cotització a la Seguretat Social, atur, FOGASA i Formació Professional dels contractes a temps parcial, així com la determinació de les bases de cotització corresponents es realitza de la mateixa manera que fins ara; si bé s’actualitza les quanties del topall màxim que queda fixat en 4.720,50 €/mes mensuals, el topall mínim es manté provisionalment en 7,59 € per cada hora treballada fins que es publiqui definitivament l’SMI per al 2024. Igualment, es mantenen les quanties de les bases mínimes per hores aplicables als contractes a temps parcial el 2023.

Quan el contracte a temps parcial sigui desenvolupat per socis de cooperatives de treball associat, la base de cotització per contingències comunes i professionals no pot ser inferior a les quanties establertes des de l’1-1-2023 que es mantindran provisionalment fins que s’aprovi l’SMI per al 2024. En qualsevol cas, amb independència de les bases mínimes establertes, si la base de cotització és superior, s’ha de cotitzar per aquesta base de cotització 0.

 

Contractes i pràctiques formatives

 • Contractes per a la formació i aprenentatge, contractes de formació en alternança i contractes formatius. Fins que es publiqui la quantia de l’SMI per al 2024, es manté la quota única mensual fixada per al 2023 per cada contingència. Si la base de cotització supera la base mínima de cotització, a les quotes úniques se’ls ha de sumar una quota addicional resultant d’aplicar, a l’import en què la base de cotització excedeixi la base mínima, els tipus de cotització que corresponguin.
 • Pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació. Es mantenen les normes de cotització previstes:
 • Pràctiques formatives remunerades i pràctiques no laborals a empreses: s’apliquen les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança, llevat de la cotització addicional prevista per al cas que la base de cotització superi la base mínima de cotització. A més, s’exclouen les quotes corresponents a desocupació, FOGASA i formació professional.
 • Pràctiques formatives no remunerades: la cotització consisteix en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques:
Contingencias comunes (excluida IT) 2,54 €/día Máx. 57,87 €/mes
Contingencias profesionales (IT) 0,16 €/día Máx. 3,64 €/mes
Contingencias profesionales (IMS) 0,15 €/día Máx. 3,39 €/mes
 • En tots dos casos de pràctiques s’aplica una reducció del 95% a les quotes per contingències comunes.
 • Les pràctiques formatives, tant en el cas de les remunerades com no remunerades, queden excloses de la cotització finalista per al MEI.

 

Contractes de durada determinada inferior a 30 dies

En acabar, s’ha d’ingressar una cotització addicional de 29,74 euros a càrrec de l’empresari.

Aquesta cotització addicional no s’aplica als treballadors inclosos al Sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris, al Sistema especial d’empleats de la llar o al Règim especial per a la Mineria del Carbó, a la relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats, tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

Tampoc no s’aplica als contractes per substitució, als contractes per a la formació i l’aprenentatge ni als contractes de formació en alternança.

 

 

*Font de la notícia: www.lefebvre.es