La possibilitat de modificar la opció triada (tributació individual o conjunta) un cop ha finalitzat el període voluntari de declaració és pràcticament impossible.

El TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU CENTRAL ha obert la porta a modificar la opció triada en aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus” de forma que en cas que es produeixi una modificació substancial en les circumstàncies que van portar a l’exercici d’una o altra opció, haurà d’atorgar-se al contribuent la possibilitat de modificar l’opció inicialment triada a través dels procediments previstos a aquest efecte per l’ordenament jurídic -això és, via rectificació d’autoliquidació, declaració complementària o en el marc d’un procediment de comprovació-, sempre que la citada modificació no sigui imputable a l’obligat tributari.

Accés a la resolució | https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03890/2022/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d