Avui ha sortit publicada al BOE l’ordre HFP/405/2023 de 18 d’abril per la qual es redueixen els mòduls a IRPF amb efectes 2022 d’algunes activitats econòmiques agrícoles i ramaderes. La norma les agrupa per Comunitats Autònomes. Algunes de les reduccions previstes del 15% passen a ser del 25%

Accés a la norma | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-9955