Us informem que d’acord amb la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’amplia l’abast dels NOUS SUBJECTES OBLIGATS A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB TOTA l’administració pública (inclosa l’Agència Tributària), essent entre altres afectats:

  • Societats civils

Entitats sense personalitat jurídica, tals com les

  • Comunitats de béns
  • Comunitats de propietaris
  • Herències jacents.

En aquest sentit, també les NOTIFICACIONS s’han de rebre obligatòriament per mitjans telemàtics.

Per tant, és MOLT IMPORTANT la obtenció del certificat digital per part de les entitats esmentades i demés obligats per tal que la relació amb l’administració sigui efectiva, i així evitar problemes de manca de notificació de resolucions, d’inadmissió de recursos, etc.

En aquest enllaç podeu consultar el tríptic que l’AEAT ha confeccionat informant d’aquesta obligació, però a quin cal donar-li un abast més ampli en la mesura que s’ha de contemplar per tota l’administració.

 

[quoteac]Si teniu algun dubte sobre com gestionar la relació electrònica amb l’administració podeu contactar amb els nostres professionals del servei Fiscal.[/quoteac]