Recentment s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. Entre altres qüestions, aquesta norma incorpora l’obligació de registrar la jornada dels seus treballadors.
Fins ara, la seva empresa tenia l’obligació de registrar la jornada dels seus treballadors a temps parcial i d’efectuar una totalització mensual. També havia de lliurar, juntament amb la nòmina, una còpia d’aquest registre a l’empleat, reflectint el resum de les hores realitzades cada mes (ja fossin ordinàries o complementàries). Doncs bé, aquesta nova norma l’obliga a registrar la jornada de tota la plantilla, incloent la dels contractats a jornada completa.

En concret:

  • Aquesta obligació entrarà en vigor el proper 12 de maig. Així doncs, a partir d’aquesta data haurà de realitzar un registre diari de la jornada de tots els seus empleats incloent l’hora concreta d’inici i de final de la jornada.
  • Per complir amb aquesta obligació, el seu conveni -o un acord d’empresa amb els representants dels treballadors- pot indicar com documentar aquest registre. Si no, vostè pot decidir de forma unilateral (prèvia consulta amb els representants dels treballadors) com complir amb aquesta obligació. Per exemple, mitjançant un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l’hora d’entrada i de sortida.

IMPORTANT. El titular ha de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys

Seguint la nova regulació per la qual s’ha modificat l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, l’incompliment de l’obligació de registre, es considerarà com una infracció greu en matèria de relacions laborals

El no compliment de l’obligació d’enregistrament diari de la jornada o de lliurar al treballador el resum mensual de la jornada  pot ser considerat com infracció greu per la qual cosa pot causar una sanció que pot oscil·lar entre 626,00 a  6.250,00 euros.

Després de la modificació normativa, la ITSS pot sol·licitar un registre de les hores treballades. Resultant sancionable l’absència d’un registre global de tota les jornada laboral.

En cas de contractes a temps parcial, si no hi hagués prova en contrari de que efectivament es un treball a temps parcial, es presumirà que el treball és a temps complet, el treballador podrà reclamar diferències salarials i l’inspector de treball podrà liquidar diferències de Seguretat Social.

Com portar a terme el registre de jornada

 

El registre de jornada exigit és una obligació que s’ha de complir diàriament, utilitzant per a això qualsevol modalitat de registre (control horari targetes, telemàtic, informàtic, o manual), però sent imprescindible que cada dia aparegui registrat en qualsevol de les modalitat que s’utilitzi la hora d’entrada i de sortida del treballador, resultant recomanable que en el cas de jornades fraccionades o partides, el registre es faci en cada entrada o sortida de jornada.

El criteri de l’Administració és que aquesta obligació de registre també arriba als treballadors que es trobin prestant serveis fora del centre de treball, i ha d’ arbitrar l’empresa el mecanisme que possibiliti el mateix.

No se sap si posteriorment el Govern podrà tornar a modificar aquesta norma per establir les especialitats en les obligacions del registre de la jornada, donat que el punt 7 de l’article 34, així ho legitima.

El que sí podem avançar és que, per part de la Inspecció, que ha parlat en nombroses ocasions d’aquest tema, no creuen que sigui realment efectiu el registre de la jornada en paper. Mostrant la seva predilecció per sistemes informatitzats o automatitzats que garanteixen menor manipulació.

El registre d’aquestes hores, si es fa manual, no pot fer-se mitjançant document ciclostilats “impresos”, sinó que han de ser manuscrits , per la qual cosa aquest registre ha de ser bàsicament:

  • fiable, sigui quin sigui el mètode escollit (paper o digital)
  • Obligació de constància d’hores d’entrades i sortides diàries , no només que figuren les hores que es treballa, sinó hora d’entrades i sortides. (manuscrites en bolígraf)
  • Constància de descansos, vacances, hores de menjar…
  • Identitat de l’empresa i identificació del treballador i signatura (en cas de ser registre de paper)

 

En conclusió, si no disposeu de sistemes de control de presència i horari que permetin registrar la jornada diària dels treballadors, esteu en l’obligació d’elaborar i gestionar un registre manual de la jornada diària. A més, recordeu que s’haurà de lliurar al treballador el resum mensual assenyalat, que, en cas de portar el registre de forma manual, pot ser una còpia del mateix, haurà de disposar de la signatura del treballador per acreditar la seva entrega, i que haurà conservar durant quatre anys.