La nota informativa emesa en data 16/04/2019 del Tribunal Constitucional 57/2019 indica que s’ha admès a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat en relació a l’article únic del RD Llei 2/2016 que modificava la regulació dels pagaments fraccionats a l’impost sobre societats.

Bones notícies i esperançadores per aquelles empreses que veien reduïda la seva tresoreria amb motiu de pagaments fraccionats calculats de forma molt arbitrària.

Veure la nota.