A continuació detallem el què s’entén per obres de rehabilitació a la llei de l’IVA. Aquesta concreció serveix no només per la determinació del tipus d’IVA, també té altres finalitats, com poder adquirir una edificació amb IVA amb la finalitat de rehabilitar-lo per la seva posterior venda, per l’aplicació de la Inversió del subjecte passiu, etc…

Per determinar si les obres realitzades són de rehabilitació i tributen al tipus reduït del 10 per cent, hauran de complir-se dos requisits:

1r) Que més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues oconnexes a les de rehabilitació.
A aquests efectes, resultarà necessari disposar de suficients elements de prova que acreditin la veritable natura de les obres projectades, com ara, entre altres, dictàmens de professionals específicament habilitats per a això o el visat i, si escau, qualificació del projecte de part de col·legis professionals.

2n) Si es compleix el primer requisit, l’import total de les obres totals ha d’excedir del 25 per cent del preu d’adquisició de l’edificació (si es va efectuar en els dos anys anteriors al inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l’edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant en ambdós casos el valor del sòl.
Obres anàlogues a les de rehabilitació.

a) Les d’adequació estructural que proporcionin a l’edificació condicions de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat i resistència mecànica.
b) Les de reforç o adequació del cimentació així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o forjats.
c) Les d’ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.
d) Les de reconstrucció de façanes i patis interiors.
e) Les d’instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per al seu ús per discapacitats.

Obres connexes a les de rehabilitació.

Es consideraran obres connexes a les de rehabilitació les que se citen a continuació quan el seu cost total sigui inferior al derivat de les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes i, si escau, de les obres anàlogues a aquestes, sempre que estiguin vinculades a elles de forma indissociable i no consisteixin en el mer acabat o ornament de l’edificació ni en el simple manteniment o pintura de la façana:

a) Les obres de paleta, lampisteria i fusteria.
b) Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i
climatització i protecció contra incendis.
c) Les obres de rehabilitació energètica.
Es consideraran obres de rehabilitació energètica les destinades a la millora del comportament energètic de les edificacions reduint la seva demanda energètica, al augment del rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o a la incorporació d’equips que utilitzin fonts d’energia renovables.