Una nova sentència del Tribunal Suprem, i que complementa la de 21/05/2018, assenyala que els coeficients multiplicadors que l’administració de la Generalitat de Catalunya publica, ordenats per municipi i tipus d’immobles, han de ser tinguts en compte com a valors publicats per l’administració tributària, i que d’acord amb l’article 134.1 de la Llei General Tributària, si el contribuent els ha utilitzat, no poden ser modificats ni valorats de nou per l’administració, amb peritatge o sense.

L’article 134.1 de la llei general tributària informa:

 

Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.

1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios.

En aquest sentit, tot i que les instruccions que publica la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu diferenciar una comprovació de valors com a prioritària o no prioritària, i no una valoració objectiva pròpiament dita, el Tribunal Suprem determina que aquests paràmetres, un cop aplicats pel contribuent, no poden ser revisats.

Accés a la sentència aquí.