Resum Projecte de Llei Impost de Societats per Assessoria Codina

Adjuntem el resum d’una sèrie de modificacions destacables que es preveuen en el projecte de llei de l’Impost sobre Societats:

 • Com a l’IRPF, l’activitat econòmica corresponent a l’arrendament d’immobles no requerirà local afecte. Només serà necessària per la ordenació de l’activitat una persona amb contracte laboral i a jornada complerta.
 • Es recull un nou concepte: el d’entitat patrimonial. Aquestes entitats (que s’entenen que no realitzen una activitat econòmica) es corresponen amb aquelles que més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors o no estiguin afectes a una activitat econòmica.
 • A partir de 2016 seran subjectes passius de l’Impost sobre Societats les societats civils amb objecte mercantil.
 • Les rendes negatives obtingudes en la transmissió a altres entitats del grup d’immobilitzats materials, intangibles, inversions immobiliàries i valors representatius de deute s’imputaran (i per tant seran deduïbles) quan siguin donats de baixa del balanç, es transmetin a tercers alienes al grup de societats o bé quan l’entitat adquirent o transmitent deixin de formar part del grup.
 • Les rendes negatives obtingudes en la transmissió a altres entitats del grup de valors representatius de la participació en capital o fons propis d’entitats, s’imputaran (i per tant seran deduïbles) quan es transmetin a tercers aliens al grup de societats o bé quan l’entitat adquirent o transmitent deixin de formar part del grup. Alhora les rendes negatives es minoraran en l’import de les rendes positives obtingudes de la dita transmissió a tercers, d’acord amb uns condicionants.
 • A partir de 2016 les dotacions per deteriorament de crèdits o altres actius derivats de possibles insolvències no vinculats i no deguts per ens de dret públic, dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, en el seu cas, prejubilació, que generin actius per impostos diferits, s’integraran a la base imposable amb el límit del 60% de la base imposable prèvia a la seva integració, a l’aplicació de la reserva de capitalització i a la compensació de Bases Imposables Negatives.
 • Les taules de coeficient lineal d’amortització se simplifiquen:
TIPO DE ELEMENTO COEFICIENTE LINEAL MÁXIMO PERIODO DE AÑOS MÁXIMO
Obra civil
Obra civil general 2% 100
Pavimentos 6% 34
Infraestructuras y obras mineras 7% 30
Centrales
Centrales nucleares 5% 40
Otras centrales 7% 30
Edificios
Edificios industriales 3% 68
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50
Almacenes y depósitos ( gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100
Instalaciones
Redes de distribución de energías y líneas de alta tensión 5% 40
Cables 7% 30
Instalaciones y subestaciones eléctricas 8% 25
Resto instalaciones 10% 20
Maquinaria 12% 18
Equipos médicos y asimilados 15% 14
Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25
Buques, aeronaves 10% 20
Elementos de transporte interno 10% 20
Elementos de transporte externo 16% 14
Autocamiones 20% 10
Mobiliario y enseres
Mobiliario 10% 20
Lencería 25% 8
Cristalería 50% 4
Útiles y herramientas 25% 8
Moldes, matrices y modelos 33% 6
Otros enseres 15% 14
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Equipos electrónicos 20% 10
Equipos para procesos de información 25% 8
Sistemas y programas informáticos 33% 6
Otros elementos 10% 20

 

 • Nou supòsit de llibertat d’amortització  per béns d’escàs valor: valor unitari de 300,00 i amb el límit conjunt de 25.000,00€ l’exercici.
 • Entre les despeses no deduïbles s’inclouen les retribucions de fons propis, incloent en aquest punt les corresponents als préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix grup de societats.
 • Les atencions a clients i proveïdors només seran deduïbles fins a la quantia de l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.
 • Serà deduïble i no tindrà la consideració de liberalitat la retribució dels administradors per el desenvolupament de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte laboral amb l’entitat.
 • Es limiten les despeses derivades de l’extinció laboral, comú o especial, o de la relació mercantil al major dels següents: 1 milió d’euros o bé l’import establert en l’Estatut dels Treballadors. En els acomiadaments col·lectius (art. 51 ET) o produïts per causes previstes a la lletra c) de l’article 52 ET i sempre que siguin per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o força major, ho serà l’import establert amb caràcter obligatori per acomiadament improcedent.
 • S’eliminen els coeficients d’actualització monetària aplicables als supòsits de transmissió d’immobles.
 • En referència a operacions vinculades, i a grans trets:
 • La relació societat-soci es donarà quan la participació sigui igual o superior al 25% (abans 5%).
 • Les retribucions dels consellers i administradors en exercici d’aquestes funcions a la societat no s’entendran com operacions vinculades. La resta de relacions entre ells sí que ho seran.
 • La documentació de les operacions vinculades (subjecta als principis de proporcionalitat i suficiència) serà simplificada per aquelles entitats o grups d’entitats quin import net de xifra de negocis sigui inferior 45 milions d’euros. S’exceptuen de la simplificació els casos de transmissió de negocis, valors o participacions no cotitzats, operacions sobre immobles, actius intangibles i modulaires vinculats.
 • Els mètodes de valoració de les operacions vinculades:
  • Seran d’ús discrecional i motivat a criteri del subjecte passiu.
  • S’admetrà la utilització de mètides i tècniques de valoració generalment acceptats quan no es puguin aplicar els anteriors.
 • L’ajustament secundari en les operacions vinculades es podrà evitar quan es produeixi la restitució patrimonial entre les parts vinculades. Aquest punt resta pendent de desenvolupament reglamentari:

Per exemple: Soci amb el 25% de participació i propietari de nau industrial que l’arrenda a la societat per 50.000,00€ (any). El valor de mercat de l’arrendament és de 30.000,00€.

L’ajustament secundari suposaria que el 75% de la diferència entre el valor de mercat (30.000,00€) i el valor acordat superior (50.000,00€) seria renda a tributar a IRPF del soci – afavorit – . El 75% de 20.000,00 (per tant 15.000,00€) caldria incloure-ho a la renda del soci.

Aquest procés es podrà evitar si es restitueixen els imports.

 

 • Pel què fa als dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis en entitats residents i no residents en territori espanyol s’estableix la seva exempció. A grans trets aquesta exempció serà aplicable en casos que o bé la participació sigui superior al 5% o bé que el valor d’adquisició de la participació superés els 20 milions d’euros (en aquest cas no caldrà disposar del 5% de participació). Alhora caldrà que la participació s’hagi posseït de manera ininterrompuda durant l’any anterior al dia que fos exigible el benefici que es distribueixi (o mantenir-la posteriorment durant el temps necessari per completar el termini).

Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis exempts les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix grup de societats.

 • Apareixen la reserva de capitalització i la reserva d’anivellament de bases imposables:
  • La reserva de capitalització es tradueix en la possibilitat de reduir la base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis, sempre que aquest increment es mantingui en els 5 anys següents i es doti una reserva indisponible al llarg d’aquest període.

L’increment dels fons propis se circumscriu als beneficis obtinguts, és a dir la diferència entre fons propis inciials i finals sense computar en cap d’ells el resultat de l’exercici.

La reducció no podrà superar el 10% de la base imposable positiva del període impositiu prèvia aquesta reducció.

 • La reserva d’anivellament de bases imposables aplicable a les empreses de reduïda dimensió consisteix en la possibilitat de reduir la base imposable fins un 10% de l’import de la mateixa i amb un límit d’1 milió d’euros. Les quantitats reduïdes però, s’hauran de sumar a les bases imposables que concloguin els 5 anys següents sempre que el contribuent tingui bases imposables negatives.

L’import restant s’addicionarà a la base imposable del període corresponent a la data de conclusió d’aquest termini de 5 anys.

L’entitat haurà de dotar una reserva per l’import de minoració efectuat. Aquesta serà indisponible fins que es produeixi l’addició.

 

 • Pel què fa a la compensació de bases imposables negatives (BIN) , desapareix la limitació temporal a partir de 1 de gener de 2016.
 • La compensació de les BIN es limita al 60% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i la seva compensació.
 • S’estableix com a límit de compensació l’import corresponent a 1 milió d’euros, amb alguna excepció molt puntual (quites, extinció de la societat).
 • S’estableixen limitacions de compensació de BIN en determinats supòsits d’adquisició de societats amb la finalitat de compensar bases.
 • El període de prescripció en la comprovació de BIN s’estableix en 10 anys. Transcorregut aquest termini, caldrà acreditar que les BIN a compensar són correctes mitjançant l’exhibició de la liquidació o autoliquidació i de la comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant el citat termini al Registre Mercantil.
 • A partir de 2016 el tipus de gravamen passa del 30% al 25%, amb independència del volum de negocis de l’entitat.
 • La única excepció ho serà per les empreses de nova creació que realitzin activitats econòmiques. Aquestes empreses gaudiran d’un tipus impositiu del 15% el primer període impositiu en què la base imposable sigui positiva i en el següent.
 • L’any 2015 el tipus genèric serà del 28%, les microempreses un 25% i les Entitats de reduïda dimensió aplicaran el tipus del 25% de 0 a 300.000,00€ de base imposable, i el 28% per la resta de benefici.
 • Tipus del 20% a Cooperatives fiscalment protegides.
 • Tipus del 10% a les entitats sense finalitats lucrtatives de la llei 49/2002.
 • Tipus de l’1% a les SICAV.

[quoteac] Vols saber-ne més? Contacta’ns [/quoteac]