> A partir de 2016 les societats civils que portin a terme activitats econòmiques tributaran per Impost sobre Societats. Es preveu un règim de dissolució i liquidació de societats civils sense cost.

> Es preveu computar com a pèrdua patrimonial un crèdit vençut i no cobrat en els següents casos:

– Quita en concurs.

– Que transcorri un any des de l’inici de l’execució judicial del crèdit. Només s’aplicarà a aquells casos que el termini d’un any se succeeixi a partir de l’1 de gener de 2015. Per tant si estem davant execucions judicials plantejades a partir d’1 de gener de 2014.

> Només quedarà la reducció del 60% per arrendaments d’habitatges.

> Es preveu expressament que seran rendiments de l’activitat professional aquells rendiments obtinguts per qui formi part d’una societat limitada (que presti serveis de la secció segona de l’IAE – professionals), i participi en el capital de la societat de forma que estigui obligat a cotitzar al règim d’autònoms o mutualitat que actuï com alternativa.

> L’activitat econòmica d’arrendament d’immobles no requerirà local afecte exclusivament. Només persona amb contracte laboral i jornada complerta.

> Les despeses de difícil justificació no podran superar els 2.000,00€. Resta pendent de concretar com es calcularà (abans era un 5% del benefici).

> Disminució dels límits a mòduls a partir de 2016 (veure circular).

> En els guanys patrimonials desapareixen els coeficients d’actualització en cas de transmissió d’immobles.

> En els guanys patrimonials desapareixen els coeficients d’abatiment (aplicables en transmissions d’elements adquirits abans del 96).

> La venda de drets de subscripció tributaran com a guanys patrimonials (se subjectaran a retenció).

> Es preveu una exempció per la venda d’elements patrimonials (no s’indica que només sigui per immobles) si el resultat de la venda i en el termini màxim de 6 mesos, es destina a una renda vitalícia  assegurada. El màxim que es podrà destinar a renda vitalícia és de 240.000,00€.

> Els guanys patrimonials a menys d’un any aniran a la base de l’estalvi.

> Es donarà la opció a rescatar plans de pensions respecte les primes aportades amb una antiguitat superior a 10 anys. Còmput a partir de 2015.

> Les aportacions a pla de pensions seran fins a un màxim de 8.000,00€ per tothom, amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

> Les aportacions al pla de pensions a  favor del cònjuge podran ser de fins a 2.500,00€ (abans 2.000,00€).

> Es preveuen rebaixes de tipus (veure circular).

> S’elimina expressament la possibilitat de descomptar les pensions per aliments satisfetes a favor dels fills per part dels separats i divorciats amb guarda i custòdia compartida.

> S’elimina la deducció del compte-estalvi empresa.

> S’elimina la deducció per adquisició d’habitatge en tots els casos (excepte pels que ja la gaudeixen).

> S’elimina la deducció per arrendament d’habitatge (excepte contractes anteriors a 2015 que tinguessin dret a deducció).

> La deducció per aportacions a partits polítics serà del 20% amb un límit màxim de base de deducció de 600,00€.
S’elimina la deducció de 400,00€.

> La imputació de rendes dels immobles sense valor cadastral serà de l’1,1% sobre el 50% del valor de compra o sobre el 50% del valor comprovat per una administració. Sobre el més alt dels dos.

> Les retencions als administradors es mantenen al 35%, sense perjudici que es preveu una retenció del 19% si l’empresa té una xifra de negocis inferior a 100.000,00€.

> Es preveurà la obligació de les empreses de comunicar a l’administració el repartiment de prima d’emissió o reducció de capital amb devolució d’aportacions , quan en la distribució no pertoqui practicar retenció.

> Es preveu que els contribuents que percebin pensions de l’estranger puguin regularitzar, d’acord amb una sèrie de requisits, les pensions dels anys anteriors sense recàrrec, interessos, ni sanció.

> En referència als rendiments de capital mobiliari, s’elimina l’exempció corresponent als 1.500,00€ en el cas de distribució de dividends i participacions en beneficis.