El final de 2018 ens porta nous i importants canvis legislatius en matèria laboral que afecten tant a empleats en règim general com a treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms. En aquest article us resumim les novetats laborals que el Reial Decret de 28 de desembre comporta.

Règim General: Novetats laborals per 2019

Increment de Bases de cotització

En relació al règim general de la seguretat social la base de cotització mínima queda establerta en 1.050 € i la màxima en 4.070,10 €. Recordem que durant l’any 2018 varen ser de 858,60 € i 3.803,70 €, respectivament, per tant, aquesta mesura implica directament més costos de seguretat social pels treballadors, i sobretot, per les empreses.

En el mateix sentit, s’estableix una nova taula de cotització amb trams d’aplicació al règim d’empleats de la llar que també representarà més costos de seguretat social. Recordem que els empleats de la llar cobren segons l’SMI i aquest s´ha incrementat un 22,3%. El darrer tram implicarà que es cotitzarà per la retribució real percebuda pel treballador de la llar, és a dir, sense bases fixes. A més a més, a efectes de claredat, queden fixades les hores màximes de treball en funció del tram al qual pertanyi el treballador. I per últim, els tipus de cotització s’incrementen. Així respecte de les contingències comunes passen del 27,4% al 28,3%.

Derogació de contractes i incentius vinculats a la taxa de desocupació del 15%

Donat que la taxa d’atur està per sota del 15% queden derogats un seguit de contractes que implicaven incentius:

– El contracte indefinit per emprenedors
– La possibilitat de fer contractes de formació i aprenentatge amb persones entre 25 i 30 anys
– Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa
– Incentius per contractes en practiques;
– Incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove
– La contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms

A més a més, en matèria contractual, quan el contracte sigui d’una durada igual o inferior a 5 dies, el càrrec de seguretat social serà del 40% (fins ara era del 36% per contractes de durada igual o inferior a 6 dies).

Seguretat Social en cas de pràctiques

Les empreses hauran de donar d’alta a tota persona que tinguin en situació de pràctiques tant amb programes de formació, pràctiques no laborals com amb pràctiques acadèmiques externes. Molts alumnes passaran a integrar el sistema de la seguretat social.

Novetats laborals pel 2019 per als autònoms

Increment de Bases de cotització

S’incrementen les bases de cotització, la mínima serà de 944,40 € pels autònoms no societaris o que no hagin tingut 10 treballadors o més durant l´any 2018 al règim general, en cas contrari, la base de cotització mínima serà de 1.214,08 €. ;

Per altra banda, s’incrementa el percentatge de cotització, ara serà del 30%. Cal esmentar dos aspectes de futur pels RETA: primer, que el tipus serà del 30,3% per l’any 2020, del 30,6% per l’any 2021 i del 31% per l’any 2022 ; i segon, en l’exposició de motius de la norma analitzada es diu que les administracions hauran d’estudiar la manera d’implantar un sistema de cotització en funció dels ingressos reals percebuts pel treballador autònom i que de moment es posposa la cotització a temps parcial d’aquests.

Torna la possibilitat de jubilació forçosa a l’Estatut dels Treballadors

I respecte de la jubilació? Tres mesures a esmentar: la primera, es torna a permetre que per via de conveni col·lectiu la jubilació forçosa sigui obligatòria per aquests treballadors que ja tinguin l’edat ordinària de jubilació i un percentatge d’aplicació a la seva base reguladora del 100%; i segona, un nou tipus de jubilació parcial per empreses manufactureres (aquesta mesura es troba al Reial Decret-llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya); i la tercera, el factor de sostenibilitat, que provocaria ajustos a la baixa en les pensions de jubilació, queda posposat fins al 2023.

Infraccions per falsos autònoms

Finalment s’incorpora un nou tipus d’infracció laboral pels supòsits de falsos autònoms que hauran d’assumir una sanció que es situa entre els 3.126 i 10.000 euros.

Modificacions en la Tarifa Plana

La tarifa plana anual es manté pels mateixos supòsits però ara en comptes de 50 euros serà de 60 €.

L’import de les pensions es revalora en 1,6% però les pensions mínimes ho faran amb un 3%.