NOVETATS IMPOST SOBRE SOCIETATS 2010

NOU PERCENTATGE DE RETENCIO:

Nou percentatge de retenció i ingrés a compte. S’eleva al 19 per cent el percentatge de retenció i ingrés a compte de l’Impost sobre Societats aplicable amb caràcter general (Efectes des d’1 de gener de 2010).

 

TIPUS DE GRAVAMEN REDUÏT:

 Tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació (Efectes des d’1 de gener de 2009).

En los períodes impositius iniciats durant els anys 2009, 2010 i 2011 aquelles entitats que

(i) tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i

(ii) la plantilla mitjana en els mateixos sigui inferior a 25 treballadors, podran tributar segons l’escala a continuació indicada sempre que durant els dotze mesos següents a l’inici de cada un d’aquests períodes impositius la plantilla mitjana no sigui inferior a la unitat ni tampoc a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors a al període impositiu que s’iniciï l’1 de gener de 2009:

  -Per la part de la base imposable fins a 120.202,41 euros: 20 per cent.

  -Per la part de la base imposable restant: 25 per cent.

En cas que l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.

 

OPERACIONS VINCULADES:

Les operacions vinculades de menys de 250.000 euros no s’hauran de documentar  en l’impost de societats. El Consell de Ministres va aprovar el 9 de juliol un Real Decret que modifica el Reglament de l’impost de societats en matèria d’operacions vinculades.

Reial decret 897/2010, de 9 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, en matèria de les obligacions de documentació de les operacions vinculades.

S’estableix un llindar de 250.000 euros per sota del qual no caldrà complir amb les obligacions de documentació exigides pel Reglament, amb independència de la dimensió de l’empresa i del caràcter intern o internacional de les operacions.

La norma no serà aplicable quan les operacions es facin amb persones o entitats residents a paradisos fiscals, amb persones que tributin amb el règim d’estimació objectiva o en el de transmissions de negocis, carteres, immobles o operacions amb intangibles.

 

INCREMENT DE SOCIETATS CONSIDERADES DE REDUÏDA DIMENSIÓ

S’estableix un nou límit de xifra de negoci (elevant-lo) per poder aplicar i acollir-se al règim especial d’entitats de reduïda dimensió, que passa a ser de 10 milions d’euros. Aquesta novetat ha estat introduïda per el RD Llei 13/2010 de 3 de desembre.

Els incentius fiscals establerts en aquest capítol també seran d’aplicació en els tres períodes impositius immediats i següents a aquell període impositiu que l’entitat o conjunt d’entitats que es refereix l’apartat anterior, arribin a la referida xifra de negocis de 10 milions d’euros.

 

NOVETATS IMPOST SOBRE SOCIETATS 2011

INCREMENT DE BENEFICIS SOTMESOS A TIPUS DE GRAVAMEN REDUÏT

Una altra solució adoptada ha estat l’increment de la base sobre la que s’aplica els nous tipus impositius a l’impost sobre societats de fins al 20% respecte les PIMES que tinguin menys de 25 treballadors i la seva xifra de negocis no superi els 5 milions d’euros. Aquest tipus s’aplicarà:

• Per als anys 2009 i 2010 respecte els beneficis obtinguts entre 0,00€ i 120.202,41€.

• Per al període 2011 el límit s’estableix coma novetat entre els 0,00€ i 300.000,00€.

 

LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ

Tant les societats com els empresaris o professionals persones físiques podran amortitzar lliurement les inversions en elements nous de l’immobilitzat material i les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, posats a disposició del subjecte passiu en 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. No serà necessari mantenir ni crear llocs de treball.

Amb aquesta mesura, podrem comptabilitzar com a despesa de l’exercici la totalitat de la inversió efectuada, i per tant, alleugerir la factura fiscal de 2011 i següents de forma substancial.

 

EXEMPCIÓ EN L’IMPOST SOBRE OPERACIONS SOCIETÀRIES

Tot i no afectar l’impost sobre societats, sí és important tenir en compte que des de data 3 de desembre de 2010 resten exemptes de l’Impost sobre Operacions Societàries (1%): “La constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions que efectuen els socis que no suposin augment de capital i el trasllat a España de la seu de direcció efectiva o del domicili social d’una societat…

 

PREVISIONS IMPOST SOBRE SOCIETATS 2011

MILLORA DE LES DEDUCCIONS

El projecte de llei d’economia sostenible preveu millorar les deduccions per investigació i desenvolupament i innovació tecnològica i per al foment de les tecnologies de la informació.

El percentatge de deducció seria de 12% de les despeses del període.

També es s’informa d’una deducció del 8% per les inversions realitzades en béns de l’actiu material destinades a la protecció del medi ambient consistents en instal·lacions que evitin la contaminació atmosfèrica o acústica procedent d’instal·lacions industrials, o contra la contaminació d’aigües superficials, subterrànies o marines o per la recuperació o tractament de residus industrials propis, sempre que s’estigui complint la normativa vigent.

Oscar Masó