NOVETATS A L’IRPF 2010

 

DEDUCCIO PER INVERSIONS EN EMPRESES CATALANES:

El contribuent pot aplicar, en la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb efecte des de l’1 de gener de 2010, una deducció del 20% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en les societats mercantils a què es refereix l’apartat 2. L’import màxim d’aquesta deducció és de 4.000 euros.

Requisits i condicions:

• La participació assolida no pot ésser superior al 40% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

• L’entitat en què s’ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits següents:

   – societat anònima, societat limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral.

   – Ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya

   – Ha de desenvolupar una activitat econòmica

   – Comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social

   – En el cas que la inversió s’hagi fet mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil ha d’haver estat constituïda en els tres anys anteriors

   – El contribuent o la contribuent pot formar part del consell d’administració de la societat en què ha materialitzat la inversió, però en cap cas no pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc no pot mantenir una relació laboral amb l’entitat objecte de la inversió

   – escriptura pública

   – s’han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

 

DEDUCCIO PER INVERSIONS AL M.A.B. A CATALUNYA:

També amb efecte des de l’1 de gener de 2010, el contribuent pot aplicar una deducció del 20% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions com a conseqüència d’acords d’ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d’empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari aprovat per acord del Govern de l’Estat en el Consell de Ministres del 30 de desembre de 2005 i regulat per les circulars 1, 2, 3 i 4 del Mercat Alternatiu Borsari. L’import màxim d’aquesta deducció és de 10.000 euros.

Requisits i condicions:

• La participació assolida pel contribuent o la contribuent en la societat objecte de la inversió no pot ésser superior al 10% del seu capital social.

• Les accions adquirides s’han de mantenir en el patrimoni del contribuent o la contribuent durant un període de dos anys, com a mínim.

• La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya

 

MODIFICACIO DE LA DEDUCCIO 400,00€ PER RENDES DEL TREBALL:

Només aplicable per aquells contribuents amb bases imposables inferiors a 12.000,00€.

 

MODIFICACIO DELS TIPUS IMPOSITIUS A LES RENDES DE L’ESTALVI:

Increment dels tipus impositius a la renda de l’estalvi del 18% que existien l’any 2009 i anteriors s’ha passat al 19% per els primers 6.000,00€ de benefici i al 21% els restants.

Entre les rendes de l’estalvi s’inclouen els dividends, interessos, vendes d’accions i participacions en fons d’inversió i vendes de patrimoni (immobles, etc…).

 

DEDUCCIO PER INVERSIONS EN IMMOBILITZAT:

En data 3 de desembre de 2010 s’ha aprovat la possibilitat que les empreses (tant persones físiques com jurídiques) puguin amortitzar lliurement totes les inversions fetes a partir de 2011 i fins el 2015 sense que sigui necessari mantenir ni crear llocs de treball.

 

PREVISIONS A L’IRPF 2011

 

• El projecte de llei de pressupostos generals de l’estat, preveu per aquells que superin els 24.170,20€ de base imposable que ja no puguin gaudir de la deducció per les quantitats destinades a l’adquisició de l’habitatge habitual.

• Es modifica també, en aquest cas potenciant-la i equiparant-la a l’adquisició, la deducció per lloguer d’habitatge habitual, a fi d’equiparar-la a l’adquisició, però només pel què fa a l’escala estatal.

• Introducció d’una elevació dels tipus de gravamen aplicables per a les rendes superiors a 120.000 i 175.000 euros, respectivament. Per tant, i sumant-ho a l’augment aprovat fa relativament pocs dies a Catalunya, el gravamen podrà arribar a ser de fins el 49% de la renda obtinguda.

• Per als propietaris d’habitatges arrendats s’eleva la reducció del rendiment net procedent de l’arrendament que abans era del 50% al 60%. Per tant, de cada 100 euros de benefici fiscal només 40 tributaran.

• Es disminueix l’edat de l’arrendatari que possibilita al propietari de l’habitatge arrendat aplicar la bonificació del 100% dels beneficis obtinguts, passant dels 35 actuals als 30 anys.

Oscar Masó