L’atzar pot dur-nos a situacions que afecten al llarg de les nostres vides davant determinades circumstàncies imprevistes. Malgrat no es coneixen ni se sap quan podran originar-se, l’existència dels riscos no la podem evitar. Sovint provoquen una gran pèrdua econòmica i la conseqüent reparació dels danys originats.

Davant la materialització de fets inesperats com l’incendi de la nostra llar, l’enfonsament d’una nau, el robatori de mercaderies o la malaltia d’un autònom entre altres, la nostra societat ha creat l’ ASSEGURANÇA com una eina eficaç per a resoldre aquestes situacions incontrolades i intentar donar solució als problemes que se’n deriven.

L’assegurança és una garantia de seguretat que es contracta per protegir-nos i alhora emparar els nostres bens de les conseqüències que es deriven, oferint-nos el pagament proporcional als danys ocasionats.

Actualment es pot dir que poden ser objecte d’assegurança tots els perills incerts que calguin; sobre la vida, els bens i el patrimoni. En definitiva, l’assegurança pot cobrir qualsevol risc en base al principi d’universalitat de riscos, a excepció d’aquelles de naturalesa impossible o que siguin contraris a la llei o els derivats de conflictes armats.

Tota assegurança és de caràcter voluntari, tot i que, existeixen certs casos en que per obligació legal és requisit necessari per a realitzar una activitat determinada, com les assegurances per a conduir vehicles, les assegurances per armes de caça, o els tipus d’assegurança desenal de danys materials per a vicis i defectes de la construcció.

Les classificacions de les assegurances són múltiples encara que en termes molt generals les podem agrupar en dos; de vida i de bens:

— Assegurances de risc o de mort

— Vida

— Incendis

— Robatori (cobertures i exclusions, etc.)

— Enginyeria (assegurances de construcció, muntatge, maquinària, equips electrònics)

— Transports (terrestre, marítim i aeri)

— Automòbil (modalitats, assegurança obligatòria i voluntària)

— Responsabilitat civil

— Multirisc (cobertures, selecció de riscos, etc.)

— Assegurances d’estalvi

— Dependència

— Plans de pensions

Rafael Garcia