RENDES DE L’ESTALVI A partir del dia 1 de gener de 2010 els rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials (interessos, dividends, vendes d’accions, fons d’inversió, vendes d’immobles, etc.) tributen al 19% els primers 6.000,00€ de benefici i un 21% la resta.

RETENCIONS SOBRE LES RENDES DE L’ESTALVI S’incrementen els percentatges de retenció corresponents als interessos, dividends i demés rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials (fons d’inversió) passant a ser del 19% enfront el 18% actualment vigent.

RETENCIONS SOBRE ELS LLOGUERS Les retencions que s’apliquen als lloguers de locals de negoci s’incrementen del 18% al 19% a partir de l’1 de gener de 2010.

REDUCCIONS PER EMPRESARIS i PROFESSIONALS S’aprova una nova reducció per als anys 2009, 2010 i 2011 corresponent al 20% dels rendiments nets declarats per part dels empresaris i professionals sempre que no se superin els 5 milions d’euros de facturació i que es disposi d’una plantilla mitjana d’entre 1 i 25 treballadors. Un dels requisits per poder aplicar-la és que s’ha de mantenir la mitjana de treballadors del 2008.

DEDUCCIONS La deducció per a l’adquisició de l’habitatge habitual no s’alterarà durant l’exercici 2010, tot i que es preveuen modificacions per al 2011. A Catalunya, el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2010 inclou una nova deducció del 20% sobre la quota autonòmica de l’IPRF per a aquells contribuents que inverteixin en empreses catalanes. Són deduccions destinades a crear un marc fiscal afavoridor per a l’emprenedoria. Se’n podran beneficiar aquells ciutadans que adquireixin accions d’empreses catalanes que cotitzin al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) per un import màxim de 10.000,00€ (inversions fins a 50.000,00€) o bé que inverteixin directament en la constitució o ampliació de capital de noves companyies per un import màxim de 4.000,00€ (inversions fins a 20.000,00€) sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Oscar Masó