assessor fiscal - ajornaments fraccionaments pagaments fiscalitat girona

Ajornaments i fraccionaments de fins a 30.000,00€ sense garanties

L’ordre HAP/2178/2015, de 20 d’octubre de 2015 va elevar el límit exempt de la obligació d’aportar garantia a 30.000,00€ (abans establert en 18.000,00€), fent referencia exclusivament a deutes de dret públic gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per els organismes de la Hisenda Pública Estatal.

La nova ordre HAP/347/2016, de 17 de març estableix idèntic límit de 30.000,00€, però ara ampliant el seu abast als deutes corresponents a tributs cedits quina gestió recaptadora recau sobre les comunitats autònomes, tals com:

  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • Impost sobre Successions i Donacions.
  • Impost sobre el Patrimoni.

[quoteac] Si vols saber-ne més informació o veure com s’adapta en el teu cas, contacta’ns sense compromís i t’ajudarem.[/quoteac]