Llibres d'actes

El proper dia 30 d’abril de 2016, finalitza el termini per procedir a la legalització dels llibres obligatoris, inclosos els llibres d’actes, tan de junta general com de consell d’administració, corresponents a l’exercici 2015, així com també el llibre registre d’accions nominatives o el llibre registre de socis, però en aquests casos només quan durant el 2015 hi hagi existit alguna anotació en el mateix.

La legalització d’aquests llibres s’haurà de realitzar de forma telemàtica davant el Registre Mercantil després de la seva transcripció en suport electrònic.

Per tal de poder fer aquestes legalitzacions és molt important que, en el supòsit que encara no ho hagueu fet, ens feu arribar, el més aviat possible i degudament signades pels socis o consellers, totes les actes de la junta general o de les reunions del consell d’administració celebrades durant l’exercici 2015, així com també de totes aquelles actes de les quals no en tinguem constància o no haguem intervingut en la seva confecció.

Pel que fa a llibre registre de socis o d’accions nominatives, és molt important que ens notifiqueu qualsevol transmissió de títols o qualsevol càrrega o gravamen constituït sobre les participacions o accions i que s’hagi produït durant l’exercici 2015, així com facilitar documentació sobre qualsevol altre operació anterior que no tinguem documentada, amb la finalitat de formalitzar el llibre electrònic i procedir a la seva legalització telemàtica, en cas que procedeixi.

NORMATIVA D’APLICACIÓ:

  • Article 18 de la LLEI 14/2013, DEL 27 DE SETEMBRE, DE RECOLÇAMENT A L’EMPRENEDOR I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ.
  • Instrucció de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 1 de juliol de 2015.
  • Article 27 del Codi de Comerç.