Segons la instrucció que regula els ajornaments i fraccionaments, pel que fa a aquells acords de concessió que tenen una relació directa amb tributs repercutits (IVA) contindran una clàusula segons la qual caldrà destinar el cobrament del tribut (quan es produeixi) a la cancel·lació del fraccionament o ajornament.