El Tribunal Suprem, segons sentència 4569/2022, de 12 de desembre de 2022 procedeix declarar que l’exempció del guany patrimonial obtingut per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual, regulat a l’art. 38 de la LIRPF, requereix que l’habitatge transmès hagi constituït la seva residència habitual durant el termini continuat de, com a mínim, tres anys continuats i que hagi ostentant durant aquest període el ple domini de la mateixa, sense que la nua propietat resulti títol suficient a aquests efectes.

La sentència apunta que el termini de tres anys podria ser reduït en determinat supòsits tals com la […] celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera feina, o canvi d’ocupació, o altres anàlogues justificades […]”.

Accés a la sentència