La disposició adicional 11ª de la nova llei concursal, publicada al BOE de 6 de setembre de 2022, incorpora una mesura tributària. Es modifiquen els terminis màxims de concessió de fraccionaments o ajornaments tributaris.

A partir de l’1 de gener de 2023, els terminis seran els següents:

a) SIS MESOS, QUAN S’APORTIN GARANTIES DIFERENTS A AVALS BANCARIS (PRÈVIAMENT DENEGATS) i DEUTES INFERIORS A 30.000€.

b) NOU MESOS EN CAS D’APORTAR AVALS D’ENTITATS DE CRÈDIT o SOCIETAT DE GARANTIA RECÍPROCA o CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ.

c) DOTZE MESOS EN CAS D’INEXISTENCIA DE BÉNS i SEMPRE QUE L’EXECUCIÓ DEL PATRIMONI PUGUI AFECTAR SUBSTANCIALMENT EL MANTENIMENT DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA.