Millores en les condicions de treball i la protecció dels empleats de llar

Amb vigència des del 9-9-2022 es publica el RDL 16/2022. La norma introdueix millores en les condicions de treball de les persones treballadores al servei de la llar familiar. A aquest efecte, s’ inclouen modificacions en matèria de prevenció de riscos laborals, cotització i prestació per desocupació i en les causes d’ extinció dels contractes d’ aquest col·lectiu. Les modificacions incloses són les següents:

Millora de les condicions de treball en els contractes vigents a partir del 9-9-2022

 • Es presumeix el caràcter indefinit i a jornada completa del contracte de treball que no es realitzi per escrit, qualsevol que sigui la seva durada (abans només per als contractes de durada superior a 4 setmanes) (RD 1620/2011 art.5 redacc RDL 16/2022).
 • S’ amplia la protecció d’ aquest col·lectiu davant l’ acomiadament en eliminar-se la figura del desistiment que permetia l’ acomiadament sense causa abonant una indemnització de 12 dies per any de servei. A partir d’ ara l’ extinció del contracte només es podrà produir per causes justificades, entre les quals s’ inclouen expressament: la disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda; la modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar i la pèrdua de confiança pel comportament de la persona empleada de llar (RD 1620/2011 art.11 redacc RDL 16/2022).
 • Prevenció de riscos laborals. Es modifica la LPRL amb la finalitat de garantir a les persones al servei de la llar familiar un nivell de protecció de la salut i seguretat en el treball equivalent al de les restants persones treballadores, tenint en compte les seves característiques específiques, en els termes i amb les garanties que es prevegin reglamentàriament (LPRL art.3.4 i disp.adic.18a redacció RDL 16/2022).

 

Modificacions en matèria de Seguretat Social

 • A partir de l’ 1-1-2023, l’ obligat a dur a terme l’ afiliació, alta, baixa i variacions de dades, així com l’ ingrés de les cotitzacions dels empleats de llar serà en tot cas, l’ ocupador. Se suprimeix, així, la possibilitat d’acordar amb les persones empleades de llar que prestin serveis durant menys de 60 hores al mes, que siguin aquests qui duguin a terme aquests tràmits (RD 84/1996 art.43.2 i RD 2064/1995 art.34 bis redacció RDL 16/2022).

Durant el mes de gener de 2023, els ocupadors hauran de comunicar a la TGSS les dades necessàries per dur a terme aquestes cotitzacions respecte dels treballadors amb qui haguessin acordat abans del 8-9-2022 l’assumpció de l’obligació de cotització, així com l‘entitat per la qual opten a efectes de la cobertura de les contingències professionals (RDL 16/2022 disp.adic.2a).

 • S’ amplia l’ acció protectora d’ aquest col·lectiu:
  • A partir del 9-9-2022, en cas d’insolvència de l’ocupador o concurs, les persones al servei de la llar familiar queden incloses en l’àmbit de protecció del FOGASA (ET art.33.2 i RD 505/1985 art.11.d redacció RDL 16/2022). El límit d’indemnització a abonar pel FOGASA és de 12 dies de salari per any de servei prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb el límit de 6 mensualitats (RD 505/1985 art. 19.6 redacció RDL 16/2022).
  • Així mateix, com a conseqüència del que estableix la del TJUE 24-2-2022, es modifica la LGSS per incloure la protecció per desocupació dins de l’acció protectora del Sistema especial d’empleats de llar (LGSS art. 251 redacció RDL 16/2022), i es va fer com a situació legal per desocupació l’extinció del contracte de treball de l’empleat de llar per causa justificada (LGSS art.267.1.a redacció RDL 16/2022).

La cotització per aquestes contingències serà obligatòria a partir de l’ 1-10-2022. Fins al 31-12-2022, la base de cotització es determinarà conforme a l’establert per la LPG 2022 i els tipus de cotització aplicables seran els següents (RDL 16/2022 disp.trans.2a):

 • Atur: 6,05% del que el 5 % a càrrec de l’ocupador i l’1,05 % a càrrec de l’empleat.
 • FOGASA: 0,2 a càrrec exclusiu de l’ ocupador.

A partir de l’1-1-2023, les bases i tipus de cotització aplicables al Sistema especial d’empleats de llar, seguiran la següent escala (LGSS disp.trans.16a redacció RDL 16/2022):

Captura de Pantalla 2022-09-09 a les 8.50.23

A partir de l’any 2024, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran conforme a l’establert amb caràcter general, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

 1. S’introdueixen les modificacions següents en els beneficis de cotització aplicables:
 • A partir de l’1-10-2022, les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual una única persona treballadora al servei de la llar i li donin d’alta al RGSS, tindran dret els beneficis següents (RDL 16/2022 disp.addic.1ª):
  • reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes. Quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora fixats reglamentàriament, es tractarà d’una bonificació del 45% o del 30%; una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA.
 1. A partir de l’1-4-2023, s’eliminen les bonificacions del 45% a la contractació de cuidadors en famílies nombroses (L 40/2003 art.6 redacció RDL 16/2022). No obstant això, les bonificacions que s’estiguessin aplicant a aquesta data mantindran la seva vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors a l’RGSS. Aquestes bonificacions són incompatibles amb els nous beneficis a la cotització (RDL 16/2022 disp.trans.3a).

Descarregar PDF