Recordeu que a finals d’octubre del 2023 se us va remetre una nota informant de l’ampliació del termini de comunicació de dades d’autònoms a la TGSS. Aquest termini hauria acabat aquest pròxim 31 de març del 2024.

Doncs bé, s’ha publicat el Real Decret 322/2024, 26 de març, pel qual es modifiquen el reglament general de recaptació de la seguretat social, aprovat pel real decret 1415/2004, de 11 de juny, i el reglament general sobre cotització i liquidació de drets de la seguretat social, aprovat pel real decret 2064/1995, de 22 de desembre, disposició transitòria segona del qual estableix un nou termini per a la comunicació de dades per part dels treballadors per compte propi o autònoms que estiguin donats d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Les persones treballadores afectades han de proporcionar qualsevol de les dades relacionades als paràgrafs 1r a 8è de l’article 30.2.b) del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, alts, baixos i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social.

Si aquestes persones no han comunicat aquestes dades amb anterioritat a l’1 de novembre de 2023, ara tenen un nou termini, fins al 30 de juny de 2024, per comunicar aquesta informació per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Accés a la notícia