La qüestió central gira entorn de si les quantitats han de ser retornades a la quantitat neta percebuda pel treballador o a l’import brut.

Import Net o Brut a Retornar:

El Tribunal Suprem ha establert que la devolució del salari indegudament percebut pel treballador s’ha de fer a la quantitat bruta, i no la neta, incloent-hi els imports retinguts per l’IRPF.

Tribunal Suprem, 8-01-2024, núm. 11/2024, rec.762/2022, 

“3. Resoldre el debat de suplicació en el sentit d’estimar el recurs formulat per l’advocat de l’Estat, revocar parcialment la sentència dictada pel jutjat social núm. 44 de Madrid, de 19 de maig de 2021 (actes 44/2021), mantenint el pronunciament sobre estimació de l’excepció de prescripció i estimant parcialment la demanda, en el sentit que les quantitats a tornar pel treballador corresponents a 2019 són en la quantia bruta i no neta de 10.501,12 euros.” 

 • Cal tenir en compte que la devolució s’ha de fer considerant el salari completament, abans de les retencions fiscals.
 • Això implica que el treballador haurà de gestionar directament amb l’administració tributària qualsevol ajustament necessari respecte als imports retinguts.

Pagaments en Excés: Revisió i Comunicació

 • Després de revisar les nòmines, si es detecten salaris abonats de més, és possible recuperar les sumes en excessos.
 • En cas d’absències injustificades, l’empresa pot descomptar els pagaments en excés de les nòmines futures, sempre dins l’any del pagament erroni.
 • Cal comunicar clarament al treballador el motiu del descompte per evitar situar el salari per sota de l’SMI.

 

Absències Injustificades: Sancions i Terminis

 • L’empresa podrà descomptar a les nòmines futures l’import pagat en excés, sempre que no hagi transcorregut un any des que s’hagi produït el pagament indegut.
 • A més del descompte, l’empresa pot sancionar l’empleat per absències injustificades segons les normatives laborals i sempre dins els terminis legals.
 • Recordeu que les faltes lleus prescriuen al cap de deu dies, les greus al cap de vint dies i les molt greus seixanta dies després.

 

Situació d’Incapacitat Temporal (IT): Comprovació i Descàrrec

 • En casos d’abonament indegut durant l’IT no comunicada, es pot descomptar dels salaris futurs sempre que, com en el cas anterior, no hagi passat un any des del pagament a excés.
 • Cal verificar si hi ha obligació de complementar la prestació per IT abans de realitzar el descompte.

 

Reclamacions del Treballador: Opcions de Recuperació

 • En cas de reclamació del treballador, l’empresa pot iniciar procediments judicials per recuperar les quantitats pagades en excés.
 • Si aquest és el cas i el treballador ha interposat una demanda, vegeu com actuar:
  • començar un procediment judicial diferent,
  • oposar-se a la reclamació durant la conciliació, o
  • compensar els deutes de manera legal.

I en el cas que un empleat comuniqui la baixa voluntària sense haver complert amb el termini de preavís, com opera la penalització per manca de preavís?

La indemnització per falta de preavís funciona de forma directa com una bestreta, és a dir, podrem descomptar del líquid de la liquidació. Aquest descompte no farà que la base de cotització a la Seguretat Social ni la retenció per IRPF es vegin reduïdes.

Falta preavís baixa voluntària